Beoordelaar:  Engels Spraak & Drama /

Adjudicator: English Speech & Drama

 

Petro Muller se loopbaan en ervaring as regisseur, skrywer en dosent het in 1980 begin nadat sy die kwalifikasie B.A. Spraak en Drama (Hons.), gevolg deur  ʼn HOD aan die Universiteit van die Vrystaat behaal het. Daarna verwerf sy ‘n diploma in spelleiding van die Royal Academy in Londen.

Sy was 22 jaar lank as dosent in Spraak en Drama by die destydse Bloemfonteinse Onderwyskollege betrokke. Petro was ook vir 15 jaar in diens van die Vrystaatse Departement van Onderwys as vakadviseur in Skeppende kuns en Spraak & Drama. Gedurende hierdie tyd gee sy deeltyds klas by die Opvoedkunde Departement  van die Universiteit van die Vrystaat.

Die Petro Muller Spraak- en Drama-ateljee onderrig reeds die afgelope 35 jaar leerders en studente in Spraak en Drama, Kommunikasie en Vertolkingskuns.

Petro Muller is ‘n welbekende regisseur, beoordelaar en motiveringspreker, sowel as eksaminator van die Suid-Afrikaanse Kollege vir Spraak en Drama in Johannesburg. Dit is haar passie om deur middel van drama  onderrig  ‘n verskil te maak in die lewens van jongmense. Deur dramaonderrig kry jongmense die geleentheid om te groei en te ontwikkel tot welopgevoede, gebalanseerde mense wat hulself uitdruk in ‘n verskeidenheid kunsvorms. Hulle leer ook lesse wat hulle voorberei vir die lewe.

 _________________________________________

Petro Muller began her career as director, writer and lecturer in 1980 after she had obtained her B.A. Speech & Drama (Hon.) qualification, followed by an HED from the University of the Free State. In addition, she holds a diploma in acting from the Royal Academy in London.

She was engaged as a lecturer in Speech and Drama at the former Bloemfontein College of Education for 22 years. Petro also was a subject advisor in Creative Art and Speech & Drama at the Free State Department of Education for 15 years. During this time she worked as a part time lecturer at the Faculty of Education of the University of the Free State. 

The Petro Muller Speech and Drama Studio has taught learners and students Speech and Drama, Communication and Interpretation Art for the past 35 years.

Petro Muller is a well-known director, adjudicator and motivational speaker, as well as an examiner of the South African College for Speech and Drama in Johannesburg. It is her passion to use drama in her teaching and to make a difference in the lives of young people. Through the teaching of drama, young people get the opportunity to grow and develop into well-behaved, balanced people who express themselves through a variety of art forms. They also learn lessons that prepare them for life.