Skip to main content

MUSIEK – VOKAAL
MUSIC – VOCAL

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

1.           Vokale sang begeleiding is verkieslik met klavier, maar deelnemers mag klankbaanbegeleiding gebruik. ‘n Rekenaar sal voorsien word waar die klankbaanbegeleiding gespeel kan word – deelnemers voorsien eie USB stokkie.  Dui duidelik aan of klankbegeleiding gebruik word met u inskrywing.

The accompaniment for vocal music should preferably be piano, but participants may make use of backtracks.  A computer will be supplied on which the backtrack can be played –participants to supply own USB stick.  Please indicate clearly if a backtrack is used with your entry.

 

2.           Die klankbaan kan ook saam met u inskrywing op die webblad gelaai word. ALLE musiek moet reeds een week voor die aanvang van die Eisteddfod gelaai wees. Slegs musiek wat in mp3 formaat is, sal opgelaai kan word.  Musiek moet reeds tot die korrekte tydsduur gesny wees.

The backtrack can also be uploaded on the website with your entry. ALL music must be uploaded one week prior to the commencement of the Eisteddfod.  Music can only be uploaded in mp3 format.  Music must be cut to the correct time for your dance.

 

3.           By alle items word eie keuse van werke toegelaat. ‘n Kopie van die werk moet met aanmelding ingehandig word vir beskikbaarstelling aan die beoordelaar.  

Own choice of works is allowed in all items.  A copy of the work should be handed in at the start of the session for adjudication purposes.  

 

4.            Solo :  Slegs een werk.  Hoogstens 10 deelnemers per skool per item word toegelaat.

Solo:  Only one work.  Maximum 10 participants per item per school are allowed.

 

5.            Solo Program:  Drie kontrasterende werke.

Solo Programme:  Three contrasting works.

 

6.            Duet (tweestemmig), Trio (driestemmig) en Kwartet (vierstemmig):  Slegs een werk.

Duo (two-part singing), Trio (three-part singing) and Quartet (four-part singing):  Only one work.

 

7.           Klein Groepe:  Informele sang met enige kombinasie van stemme. <5 lede.  Slegs een werk.

Small Groups: Informal singing with any combination of voices. <5 members.  Only one work.

 

8.            Groot Groepe:  Informele sang met enige kombinasie van stemme. 5 – 12 lede.  Slegs een werk.

Large Groups: Informal singing with any combination of voices. 5 – 12 members.  Only one work.

 

9.            Solo Instrument & Stem:  Deelnemers moet hulself begelei bv. kitaar of klavier.  Slegs een werk.

Solo Instrument & Voice:  Participants must accompany themselves e.g. guitar or piano.  Only one work.

 

10.            Kitaargroepe:  Sluit sang en begeleiding in.  Minimum van 2, maksimum van 15 deelnemers.  Slegs een werk.

Guitar Groups:  Includes voice and accompaniment.  Minimum of 2, maximum of 15 participants.  Only one work.

 

11.            Gesinsgroepe:  Enige kombinasie van stemme en instrumente.  ‘n Minimum van twee gesinslede.  Slegs een werk.

Family Groups:  Any combination of voice and instrument.  A minimum of two family members.  Only one work.

 

12.          Koorsang en Sanggroepe:  Begeleid of onbegeleid.  >12 lede. Engelse, Afrikaanse of anderstalige liedere mag aangebied word.  Die betekenis van anderstalige liedere moet verskaf word.  ‘n Program van twee of drie kontrasterende werke moet aangebied word, waarvan een werk beweging mag insluit.  Geen kostuums.  Maksimum tyd toegelaat: 10 minute vir laerskole en 15 minute vir hoërskole.

Choirs and Groups:   With accompaniment or A Capella.  > 12 members. English, Afrikaans or another language may be presented.  The meaning of songs in another language must be provided.  A programme with two or three contrasting works must be presented.  One work may include movement.  No costumes.  Maximum time allowed: 10 minutes for primary schools and 15 minutes for high schools.

 

13.          Revue:  Sluit sang en beweging in.  ‘n Maksimum van 50 deelnemers (seuns of dogters of gemeng) word toegelaat. ‘n Program wat twee tot drie werke insluit kan aangebied word.  Maksimum tyd toegelaat: 10 minute vir laerskole en 15 minute vir hoërskole.  Maak self voorsiening vir klankapparaat wat u mag benodig.

Revue:  Includes movement and singing.  A maximum of 50 participants (boys or girls or combined) are allowed.  A programme including two to three works, may be presented.  Maximum time allowed: 10 minutes for primary schools and 15 minutes for high schools. Participants should provide their own sound system.

 

MUSIEK – VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

Skoolgraad/

School Grade

SOLO /

SOLO

SOLO PROGRAM/ 

SOLO PROGRAMME

VS/PS V000 V200
1 V001 V201
2 V002 V202
3 V003 V203
4 V004 V204
5 V005 V205
6 V006 V206
7 V007 V207
8 V008 V208
9 V009 V209
10 V010 V210
11 V011 V211
12 V012 V212
Ope / Open V013 V213

 

MUSIEK – VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

Skoolgraad/

School Grade

DUET/

DUO 

TRI0/

TRIO

KWARTET/

QUARTET

VS/PS
1-3 V314 V414 V514
4-7 V315 V415 V515
8-12 V319 V419 V519
Ope / Open V313 V413 V513

 

MUSIEK – VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

Skoolgraad/

School Grade

KLEIN GROEPE/

SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/

LARGE GROUPS

SOLO INSTRUMENT

STEM/VOICE

VS/PS V600 V700
1-3 V614 V714 V814
4-7 V615 V715 V815
8-12 V619 V719 V819
Ope / Open V613 V713 V813

 

MUSIEK – VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

KITAARGROEPE/

GUITAR GROUPS

GESINSGROEPE/

FAMILY GROUPS

V920  V1020
Alle / All Alle / All

 

MUSIEK – VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

KOORSANG & SANGGROEPE / CHOIRS & GROUPS

KODE/

CODE

KLASSIFIKASIE/

CLASSIFICATION

MINUTE/

MINUTES

C000

Voorskools /Pre-school

Eenstemmig /Unison

10

C014

Laerskool / Primary School:Gr 1 – 3

Eenstemmig /Unison

10

C015a

Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7

Tweestemmig /Two voices

10

C015b

Laerskool / Primary School:Gr 4 – 7

Drie- of vierstemmig /Three or four voices

10

C016

Laerskool / Primary School:Gr 1 – 7

Eenstemmig /Unison

10

C019

Hoërskool / Secondary School:Gr 8 – 12

Twee-, drie- of vierstemmig/ Two, three or four voices

15

C020

Groepe / Groups

Enige kombinasie /Any combination

15

C013

Volwasse / Adult

SA, SSA, SAB, SATB

15

 

MUSIEK – VOKAAL KODES / MUSIC – VOCAL CODES

 

REVUE

KODE/

CODE

KLASSIFIKASIE/

CLASSIFICATION

MINUTE/

MINUTES

R000 Voorskools / Pre-school 10
R014 Laerskool / Primary School: Gr 1 – 3 10
R015 Laerskool / Primary School: Gr 4 – 7 10
R016 Laerskool / Primary School: Gr 1 – 7 10
R017 Hoërskool / Secondary School: Gr 8 – 10 15
R018 Hoërskool / Secondary School: Gr 11 – 12 15
R019 Hoërskool / Secondary School: Gr 8 – 12 15
R013 Volwasse / Adult 15

MUSIEK – INSTRUMENTAAL
MUSIC – INSTRUMENTAL

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

1.            By alle items geld eie keuse.

Own choice applies to all items.

 

2.            ‘n Kopie van die bladmusiek moet vir die beoordelaar beskikbaar gestel word.

A copy of the sheet music should be made available to the adjudicator.

 

3.            Dieselfde werk mag nie vir twee verskillende items aangebied word nie.

The same work may not be presented for two different items.

 

4.            Die skoolgraad van die jongste deelnemer bepaal die kode waar verskillende ouderdomme saam deelneem.

The school grade of the youngest participant determines the code where different ages participate together.

 

5.            Duet – Onderwyser: Die onderwyser hoef geen inskrywingsgelde vir hierdie items te betaal nie. Slegs die leerder betaal ‘n solo fooi.

Duo – Teacher:  The teacher does not have to pay an entry fees for these items. Only the learner pays a solo fee.

 

6.            Klavierprogram:  Twee konstrasterende werke.

Piano Programme:  Two contrasting works.

 

7.            Klavierkonsert: Slegs een beweging.

Piano Concerto:  Only one movement.

 

8.            Stryk- en Blaasinstrumente: Deelnemers se uitvoering kan met of sonder begeleiding plaasvind. Meld die instrument op die inskrywingsvorm.  Voorsien asb. u eie musiekstaander.

String- and Wind Instruments:  Participants may perform with or without accompaniment. Indicate the instrument on the entry form.  Please provide your own music stand.

 

9.            Ligte Musiek: Meld die instrument op die inskrywingsvorm.  Samesang word nie toegelaat nie. Voorsien asb. u eie musiekstaander.

Ligth Music:  Indicate the instrument on the entry form.  Singing along is not allowed.  Please provide your own music stand.

 

10.            Gesinsmusiek: Verwys na slegs gesinslede, bv. ouer(s) en kind(ers), broer(s) en/of suster(s), grootouer(s) en kleinkind(ers).  Meld die instrument(e) op die inskrywingsvorm.  Voorsien asb. u eie musiekstaander.

Family Music:  Refers to only family members, e.g. parent(s) and child(ren), brother(s) and/or sister(s), grandparent(s) and grandchild(ren).  Indicate the instrument (s) on the entry form. Please provide your own music stand.

 

11.            Instrumentale Ensembles en Orkeste: Sluit enige kombinasie van 4 tot 15 instrumente in.  In hierdie afdeling moet die program twee of drie kontrasterende werke insluit (± 10 minute).   ‘n Orkes kan verwys na ‘n boere-orkes, mondfluitjieorkes, jeugorkes, ens.  Voorsien asb. u eie musiekstaanders.

Instrumental Ensembles and Orchestras:  Include any combination of 4 to 15 instruments.  In this section a programme should include two to three contrasting works (± 10 minutes).  An orchestra can refer to a boere band, mouth organ band, youth orchestra, etc.  Please provide your own music stands.

 

12.            Deelnermers word versoek om applous na optrede, met ‘n glimlag en buiging te erken.

Participants are requested to acknowledge applause after performance, with a smile and curtsy.

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /
MUSIC – INSTRUMENTAL CODES
 
 

KLAVIER / PIANO

Skoolgraad/ School Grade SOLO DUET/DUO: Leerling / Learners DUET/DUO: Onderwyser/ Teacher TRIO: Leerlinge/ Learners PROGRAM/ PROGRAMME KONSERT/ CONCERTO BAROK/ BAROQUE

VS/PS

K000 K100 K200 K300 K500 K600 K700

1

K001 K101 K201 K301 K501 K601 K701

2

K002 K102 K202 K302 K502 K602 K702

3

K003 K103 K203 K303 K503 K603 K703

4

K004 K104 K204 K304 K504 K604 K704

5

K005 K105 K205 K305 K505 K605 K705

6

K006 K106 K206 K306 K506 K606 K706

7

K007 K107 K207 K307 K507 K607 K707

8

K008 K108 K208 K308 K508 K608 K708

9

K009 K109 K209 K309 K509 K609 K709

10

K010 K110 K210 K310 K510 K610 K710

11

K011 K111 K211 K311 K511 K611 K711

12

K012 K112 K212 K312 K512 K612 K712

Ope/Open

K013 K113 K213 K313 K513 K613 K713

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

KLAVIER / PIANO

Skoolgraad/

School Grade

KLASSIEK/

CLASSIC

SONATE/

SONATA

ROMANTIES/

ROMANTIC

IMPRESS/

IMPRESS

20STE EEU/

20TH  CENT

KONTEMPORÊR/

CONTEMPORARY

    SA    

STUDIE/

STUDY

VS/PS

K800 K900 K1000 K1100 K1200 K1250 K1300 K1400

1

K801 K901 K1001 K1101 K1201 K1251 K1301 K1401

2

K802 K902 K1002 K1102 K1202 K1252 K1302 K1402

3

K803 K903 K1003 K1103 K1203 K1253 K1303 K1403

4

K804 K904 K1004 K1104 K1204 K1254 K1304 K1404

5

K805 K905 K1005 K1105 K1205 K1255 K1305 K1405

6

K806 K906 K1006 K1106 K1206 K1256 K1306 K1406

7

K807 K907 K1007 K1107 K1207 K1257 K1307 K1407

8

K808 K908 K1008 K1108 K1208 K1258 K1308 K1408

9

K809 K909 K1009 K1109 K1209 K1259 K1309 K1409

10

K810 K910 K1010 K1110 K1210 K1260 K1310 K1410

11

K811 K911 K1011 K1111 K1211 K1261 K1311 K1411

12

K812 K912 K1012 K1112 K1212 K1262 K1312 K1412

Ope /Open

K813 K913 K1013 K1113 K1213 K1263 K1313 K1413

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

STRYKINSTRUMENTE / STRING INSTRUMENTS

Skoolgraad/

School Grade

 SOLO    

DUET/DUO:

Leerlinge/

Learners

DUET/DUO:

Onderwyser/

Teacher

BAROK/

BAROQUE 

KLASSIEK/

CLASSIC

ROMANTIES/

ROMANTIC

MODERN  

STUDIE/

STUDY

VS/PS

S000 S100 S200 S700 S800 S1000 S1200 S1400

1

S001 S101 S201 S701 S801 S1001 S1201 S1401

2

S002 S102 S202 S702 S802 S1002 S1202 S1402

3

S003 S103 S203 S703 S803 S1003 S1203 S1403

4

S004 S104 S204 S704 S804 S1004 S1204 S1404

5

S005 S105 S205 S705 S805 S1005 S1205 S1405

6

S006 S106 S206 S706 S806 S1006 S1206 S1406

7

S007 S107 S207 S707 S807 S1007 S1207 S1407

8

S008 S108 S208 S708 S808 S1008 S1208 S1408

9

S009 S109 S209 S709 S809 S1009 S1209 S1409

10

S010 S110 S210 S710 S810 S1010 S1210 S1410

11

S011 S111 S211 S711 S811 S1011 S1211 S1411

12

S012 S112 S212 S712 S812 S1012 S1212 S1412

Ope/Open

S013 S113 S213 S713 S813 S1013 S1213 S1413

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

BLAASINSTRUMENTE / WIND INSTRUMENTS 

Skoolgraad/

School Grade

 SOLO  

DUET/DUO/

TRIO

PROGRAM/

PROGRAMME

BAROK/

BAROQUE

KLASSIEK/

CLASSIC

ROMANTIES/

ROMANTIC

MODERN

STUDIE/

STUDY

VS/PS

B000 B100 B500 B700 B800 B1000 B1200 B1400

1

B001 B101 B501 B701 B801 B1001 B1201 B1401

2

B002 B102 B502 B702 B802 B1002 B1202 B1402

3

B003 B103 B503 B703 B803 B1003 B1203 B1403

4

B004 B104 B504 B704 B804 B1004 B1204 B1404

5

B005 B105 B505 B705 B805 B1005 B1205 B1405

6

B006 B106 B506 B706 B806 B1006 B1206 B1406

7

B007 B107 B507 B707 B807 B1007 B1207 B1407

8

B008 B108 B508 B708 B808 B1008 B1208 B1408

9

B009 B109 B509 B709 B809 B1009 B1209 B1409

10

B010 B110 B510 B710 B810 B1010 B1210 B1410

11

B011 B111 B511 B711 B811 B1011 B1211 B1411

12

B012 B112 B512 B712 B812 B1012 B1212 B1412

Ope/Open

B013 B113 B513 B713 B813 B1013 B1213 B1413

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

KLASSIEKE KITAAR / CLASSICAL GUITAR

Skoolgraad/

School Grade

SOLO  

DUET/DUO:

Leerlinge/

Learners

DUET/DUO:

Onderwyser/

Teacher

BAROK/

BAROQUE 

KLASSIEK/

CLASSIC

ROMANTIES/

ROMANTIC

VS/PS

KK000 KK100 KK200 KK700 KK800 KK1000

1

KK001 KK101 KK201 KK701 KK801 KK1001

2

KK002 KK102 KK202 KK702 KK802 KK1002

3

KK003 KK103 KK203 KK703 KK803 KK1003

4

KK004 KK104 KK204 KK704 KK804 KK1004

5

KK005 KK105 KK205 KK705 KK805 KK1005

6

KK006 KK106 KK206 KK706 KK806 KK1006

7

KK007 KK107 KK207 KK707 KK807 KK1007

8

KK008 KK108 KK208 KK708 KK808 KK1008

9

KK009 KK109 KK209 KK709 KK809 KK1009

10

KK010 KK110 KK210 KK710 KK810 KK1010

11

KK011 KK111 KK211 KK711 KK811 KK1011

12

KK012 KK112 KK212 KK712 KK812 KK1012

Ope/Open

KK013 KK113 KK213 KK713 KK813 KK1013

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

LIGTE MUSIEK / LIGHT MUSIC

Skoolgraad/

School Grade

SOLO   JAZZ 

DUET/DUO:

Leerlinge/

Learners

DUET/DUO:

Onderwyser/

Teacher

PROGRAM/

PROGRAMME

VS/PS

L000 L1500 L100 L200 L500

1

L001 L1501 L101 L201 L501

2

L002 L1502 L102 L202 L502

3

L003 L1503 L103 L203 L503

4

L004 L1504 L104 L204 L504

5

L005 L1505 L105 L205 L505

6

L006 L1506 L106 L206 L506

7

L007 L1507 L107 L207 L507

8

L008 L1508 L108 L208 L508

9

L009 L1509 L109 L209 L509

10

L010 L1510 L110 L210 L510

11

L011 L1511 L111 L211 L511

12

L012 L1512 L112 L212 L512

Ope/Open

L013 L1513 L113 L213 L513

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

GESINSMUSIEK / FAMILY MUSIC

DUET/ DUO/

TRIO:

Kinders/

Children

DUET/ DUO/

TRIO:

Ouer – kind(ers)/

Parent – child(ren)

G100 G200
G101 G201
G102 G202
G103 G203
G104 G204
G105 G205
G106 G206
G107 G207
G108 G208
G109 G209
G110 G210
G111 G211
G112 G212
G113 G213

 

MUSIEK – INSTRUMENTAAL KODES /

MUSIC – INSTRUMENTAL CODES

 

INSTRUMENTALE ENSEMBLES & ORKESTE /

INSTRUMENTAL ENSEMBLES & ORCHESTRAS

Skoolgraad/

School Grade

ENSEMBLE

ORFF

ENSEMBLE

ORKES/

ORCHESTRA

VS/PS O000 O100 O200
Gr 1-3 O014 O114 O214
Gr 4-7 O015 O115 O215
Gr 1-7 O016 O116 O216
Gr8-12 O019 O119 O219
Gr1-12 O020 O120 O220
Ope/Open O013 O113 O213