2.         INSKRYWINGSGELD / ENTRY FEES

 

 
Bedrag / Amount
Individue/Solo Items (Musiek,  Spraak & Drama en Dans) /

Individuals/Solo Items (Music, Speech & Drama and Dance)

R35
Kuns (per item) en Kreatiewe Skryfwerk (per skryfstuk) /

Art (per item) en Creative Writing (per written work) 

R35
Duet, Trio, Kwartet of Groepe van 2 – 4 lede (Alle afdelings) /

Duo, Trio, Quartet or Groups of 2 – 4 members (All sections)

R35 pp
Groepe van 5+ lede (Musiek, Spraak & Drama en Kuns)/

Groups of 5+ members (Music, Speech & Drama and Art)

R200
Spreekkore, Kore en Revuegroepe /

Choral Verse, Choirs and Revue Groups

R250
Klein Groep (5 – 12 Dansers) /

Small Group (5 – 12 Dancers) 

R200
Groot Groep (13+ Dansers) /

Large Group (13+ Dancers) 

R250
Eenbedryf en Dans Produksie /

One-Act Play and Dance Production 

R300

 

2.1         Inskrywingsgeld kan slegs op die volgende wyses betaal word:

Entry fees can only be paid by means of the following:

 

  1. “Payfast” met aanlyn inskrywing / Payfast with online entry
  2. Tjek deposito / Cheque deposit.
  3. Elektroniese oorplasing / Electronic transfer.

 

GEEN KONTANT SAL AANVAAR WORD NIE.

NO CASH WILL BE ACCEPTED.

 

2.2       Indien u nog van die tradsionele inskrywingsvorm gebruik maak, moet ‘n bewys van betaling saam met die inskrywingsvorms en opsommingsvorm aan die Voorsitter gestuur word.

If you are still using the tradisional entry forms, proof of payment should be submitted to the Chairperson along with the entry forms and summary form.

 

2.3               Die opsommingsvorm is op die webtuiste beskikbaar.  Dit MOET ingevul word as ‘n betaling vir meer as een individu se inskrywing gemaak word (bv. ‘n skoolbetaling).

The summary form is available on the web site.  It MUST be completed when a payment is made for more than one individual’s entries (e.g. a school payment). 

 

2.4               Bankbesonderhede vir ‘n direkte deposito of elektroniese oorplasing:

Bank details for a direct deposit or electronic transfer:

 

HARRISMITH EISTEDDFOD, Standard Bank  Spaarrekening, Harrismith takkode 055433, Rekeningnommer 147 433 568

HARRISMITH EISTEDDFOD, Standard Bank Savings account, Harrismith branch code 055433, Account number 147 433 568

 

2.5         Inskrywingsgeld word NIE terugbetaal nie, tensy die item deur die organiseerders gekanselleer word.

Entry fees will NOT be refunded, unless an item is cancelled by the organizers.