1.         INSKRYWINGS / ENTRIES

 

1.1               Die Harrismith Eisteddfod webtuiste is:  www.harrismitheisteddfod.co.za

Indien u nie toegang tot die internet het nie, kan inligting van die Voorsitter verkry word.

The Harrismith Eisteddfod website is:  www.harrismitheisteddfod.co.za 

If you do not have access to the internet, information can be obtained from the Chairperson.

 

1.2              Inskrywings kan op twee maniere gedoen word: verkieslik AANLYN of op die TRADISIONELE INSKRYWINGSVORMS.

Entries can be done in two ways: prefereably ONLINE or via TRADITIONAL ENTRY FORMS.

 

1.3              AANLYN-INSKRYWINGSISTEEM. Indien u van die aanlyn-inksrywingsisteem gebruik maak, volg asb. die skakels en riglyne soos uiteengesit  op die webtuiste.

ONLINE ENTRY SYSTEM. If you are using the online entry system, please follow the links and guidelines as set out on the website.

 

1.4              TRADISIONELE INSKRYWINGSVORMS. Inskrywingsvorms is beskikbaar op die webtuiste en kan afgelaai word om met die hand ingevul of op u rekenaar voltooi te word.

TRADITIONAL ENTRY FORMS. Entry forms can be downloaded from the website for completion by hand or on your computer. 

 

          1.4.1              Om administrasie te bespoedig, voltooi die kontakpersoon se besonderhede voordat afskrifte van die inksrywingsvorm gemaak word.

To speed up administration, complete the contact person’s particulars before copying the entry form.

 

          1.4.2              Vir individuele/solo items of werke, vul elke item van ‘n deelnemer op ‘n afsonderlike inskrywingsvorm in.  Voltooi die vorm volledig met die korrekte naam en kode van die item. 

For individual/solo items or works, fill out each item of a participant on a separate entry form.  Complete the form fully with the correct name and code of the item.

 

          1.4.3            In geval van ‘n duet, trio, kwartet of groepe van 4 en minder, kan al die deelnemers se name op ‘n enkele inskrywingsvorm ingevul word.  ‘n Sertifikaat word uitgereik aan elkeen van die deelnemers.

In the case of a duo, trio, quartet or groups of 4 and less, all the names of the participants can be entered on a single entry form. A certificate will be issued to each of the participants.

 

          1.4.4            Met groepe van 5 of meer lede en bv. kore, spreekkore, revuegroepe, eenbedrywe of produksies moet slegs die naam van die groep en die getal deelnemers ingevul word.  Slegs een sertifikaat sal uitgereik word. 

With groups of 5 or more members and e.g. choirs, choral verses, revue groups, one-act plays or productions only the name of the group and the number of participants must be entered.  Only one certificate will be issued.

 

          1.4.5            Die inskrywingsvorms kan per hand ingedien of per koerier gestuur word word aan:

The entry forms can be submitted by hand or by courier to:              

  • Die Voorsitter 
  • Harrismith Eisteddfod
  • Springbokstraat 76
  • HARRISMITH, 9880
  • The Chairperson
  • Harrismith Eisteddfod
  • 76 Springbok Street
  • HARRISTMITH, 9880

 

          1.4.6            Die inskrywingsvorms mag ook per faks of e-pos gestuur word na:

The entry forms may also be submitted via fax or e-mail to:

 

1.5            Skakel die sameroepster van elke afdeling indien daar onduidelikheid bestaan oor ‘n item en die toepaslike kode wat gebruik moet word.

Contact the convenor of each category if there is uncertainty about an item and the appropriate code to be used.

 

1.6          Die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag, 31 Mei 2017.

Closing date for entries is Friday, 31 May 2017.

 

1.7        Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie. Uitsonderings is onderhewig aan die diskresie van die Eisteddfod-komitee.  GEEN inskrywings sal aanvaar word in die week van die Eisteddfod nie.  

No late entries will be considered. Exceptions are subject to the discretion of the Eisteddfod committee.  NO entries will be allowed during the week of the Eisteddfod.  

 

1.8           Bevestig asb. dat ons u inskrywings ontvang het om teleurstelling te voorkom! 

To prevent disappointment please confirm that we have received your entries!

 

1.9           Die finale aanvaarding van inskrywings berus by die Eisteddfod-komitee.

The final acceptance of entries is at the discretion of the Eisteddfod committee.