Skip to main content

KUNS & FOTOGRAFIE
ART & PHOTOGRAPHY

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

 

1.            Kunswerke mag nie kleiner as 300 X 500 mm wees nie (A3 papier grootte). 

Artwork should not be smaller than 300 X 500 mm (A3 paper size). 

 

2.            Kunswerke moet behoorlik op swart karton gemonteer word, wat ‘n liniaal-breedte aan die kante groter as die kunswerk is.

Artwork should be mounted on black board, which should be a ruler width larger than the art work itself all around.

 

3.            Geen kunswerke mag opgerol of gevou wees nie en pastel en houtskoolwerke moet gefikseer wees.

Artwork should not be rolled up or folded and pastel and charcoal works should be fixed.

 

4.            Die deelnemer se naam, skoolgraad en skool moet duidelik voor op die kunswerk of foto aangebring word.  Die onderstaande voorbeeld kan gebruik word:

The participant’s name, school grade and school must clearly be indicated on the front of the artwork or photo. The following template may be used:

Naam en Van / Name and Surname:
Skool / School:  
Graad / Grade: 
Afdeling Kode/ Category Code: 
Tema / Theme: 

 

5.         Alle inskrywings MOET voor of op Woensdag 31 Mei 2023 ingedien word.

All entries MUST be submitted on or before Wednesday 31 May 2023.

 

6.         Die kunswerke en foto’s self moet teen Maandag 7 Augustus 2023 by die sameroepster (Hoërskool Harrismith) besorg word.

The artwork and photos itself must be delivered to the convenor (Harrismith High School) by Monday 7 August 2023.

 

7.         Groot groepsprojekte moet Vrydag 11 Augustus 2023 by die lokaal (Ou Huis – Harrismith Primêr) afgelaai word.

Large group projects must be delivered at the venue (Ou Huis – Harrismith Primary) by Friday 11 August 2023.

 

8.         Skole (of deelnemers) moet kunswerke en foto’s teen die einde van die week by die sameroepster afhaal.

Schools (or participants) should collect artwork and photos from the convenor by the end of the week.

 

9.            Die Komitee sal alles in sy vermoë doen om die artikels met sorg te hanteer, maar aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies of skade nie.

The Committee will treat all artwork with great care, but will not accept liability for any loss or damages.

 

10.            Daar moet op oorspronklikheid klem gelê word.   Moenie voorskriftelik optree nie – die kind se kreatiwiteit is hier van kardinale belang.

Emphasis is to be placed on initiative. Don’t be prescriptive – the child’s creativity is crucial.

 

11.          Die onderwyser moet die kind bewus maak van verskeidenheid kleur, tekstuur, lyn, vorm, ens. wat hulle kan gebruik.  Leerders moet ook eksperimenteer met unieke kunsstyle soos pointilisme, juxsta-plasing, ongewone oopgpunte, optiese illusies, kunstige collage ens.

The teacher must make the child aware of the variety of colour, texture, line, form etc. that can be used. Learners should experiment with unique art styles such as pointillism, juxtaposing, unusual viewpoints, optical illusions, artistic collage ect.

 

12.          Die kunswerke moet netjies wees.

Artwork must be neat.

 

13.       Elke deelemer mag een kunswerk en/of foto per tema inskryf. 

  • Dus mag voorskool tot Gr 7 ‘n maksimum van een kunswerk en/of een foto inskryf. 
  • Gr 8 – 9 mag ‘n maksimum van twee kunswerke en/of twee foto’s inskryf (een volgens tema en een eie keuse). 
  • Gr 10 – 12 mag ‘n maksimum van vier kunswerke en/of vier foto’s inskryf (een elk volgens die drie temas en een eie keuse).

 

Each participant may enter one artwork and/or photo per theme

  • So pre-school to Gr 7 may enter a maximum of one artwork and/or one photo.
  • Gr 8 – 9 may enter a maximum of two artworks and/or two photos (one according to the theme and one own choice).
  • Gr 10 – 12 may enter a maximum of four artworks and/or four photos (one each according to the three themes and one own choice).

 

14.         Twee-dimensionele Kuns:  Potlood, pastelle, olieverf, waterverf, houtskool, collage, ens. volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Two-dimensional Art:  Pencil, pastel, oil paint, water colour, charcoal, collage etc. according to prescribed themes and/or own choice.

 

15.        Beeldhou:  Enige medium soos papier, papierpap, seep, gips, draad, ens. volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Sculpture:  Any materials e.g. paper, paper mache, soap, plaster of paris, wire etc. according to prescribed themes and/or own choice.

 

16.         Handwerk:  Maak ‘n artikel.  Enige medium, bv. naaldwerk, batik, loodglaswerk, kwiltwerk, mosaïek, ens. volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Handwork:  Make an article.  Any medium, e.g. needlecraft, batick, stained glass, quilting, mosaic, etc. according to prescribed themes and/or own choice.

 

17.         Pottebakkerswerk:  Tema volgens graad en/of eie keuse. 

Pottery:  Theme according to grade and/or own choice. 

 

18.         Groepsprojek:  Enige kombinasie van twee-dimensioneel, beeldhou, handwerk of pottebakkerswerk volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Group Project:  Any combination of two-dimensional, sculpture, hand work or pottery according to prescribed themes and/or own choice.

 

19.         Ope Afdeling:  Slegs vir volwasse deelnemers buite skoolverband. Deelnemers word beoordeel volgens medium en die standaard van hul kunswerk.  Hul ouderdom word glad nie in aanmerking geneem nie. Werke kan in enige medium en volgens enige tema gemaak word.

Open Section:  Only for adult participants out of school. Participants will be judged according to the medium and the standard of their art work.  The individual’s age will not be taken into consideration at all. Works can be done in any medium and according to any theme.

 

20.        Fotografie:  Die foto’s moet in A4 formaat in swart/wit of kleur gedruk word.  Dit moet op ‘n swart agtergrond wat ongeveer 5 cm breër as die foto is gemonteer word.

Photography:  The photos must be printed in A4 format in black/white or colour.  It must be mounted on a black background 5 cm wider than the photograph.

 

KUNS & FOTOGRAFIE KODES & TEMAS / ART & PHOTOGRAPHY CODES & THEMES
 

KUNS / ART

Skool graad / School grade Tema / Theme 2-D KUNS / 2-D ART
BEELDHOU / SCULPTURE HANDWERK / HANDWORK POTTE- BAKKERS- WERK / POTTERY GROEPS- PROJEKTE / GROUP PROJECTS

VS/PS

Storietyd / Story time

F000

F100

F200

F300

F400

1

Die grootskool / The big school

F001

F101

F201

F301

F401

2

Die uiterste “crazy” melkskommel /

The ultimate crazy milkshake

F002

F102

F202

F302

F402

3

Ekstreme-sport / Extreme sports

F003

F103

F203

F303

F403

4

Reis avontuur / Travel adventure

F004

F104

F204

F304

F404

5

Iets wat met ‘n M begin/

Something begining with an M

F005

F105

F205

F305

F405

6

Helde, leiers of historiese figure /

Heroes, leaders or historical figures

F006

F106

F206

F306

F406

7

Monumente / Monuments

F007

F107

F207

F307

F407

8

Op my voete (skoene, kouse ens) /

On my feet (shoes, socks ect.)

F008

F108

F208

F308

F408

8

Eie keuse / Own choice  F008E  F108E  F208E  F308E  F408E 

9

Iets metaal in my kombuis /

Something metalic in my kitchen

F009

F109

F209

F309

F409

9

Eie keuse / Own choice  F009E  F109E  F209E  F309E  F409E 
 10-12 Kulture / Cultures

F010

F110

F210

F310

F410

 10-12

Landskap, stadsbeeld of seelandskap /

Landscape, cityscape or seascapes

F011

F111

F211

F311

F411

10-12

Die skoonheid van ‘n alledaagse voorwerp /

The beauty of an everyday object

 F012

F112

F212

F312

F412

10-12

Eie keuse / Own choice

F010E 

F110E

F210E

F310E

F410E

Ope/ Open

Eie keuse / Own choice

F013

F113

F213

F313

F413

 

KUNS & FOTOGRAFIE KODES & TEMAS / ART & PHOTOGRAPHY CODES & THEMES

 

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY
Skool graad / School grade Tema/Theme KODE / CODE

VS/PS

 

1

Bome / Trees

F601

2

Klein / Tiny

F602

3

Warm en koud / Hot and cold

F603

4

Ingedruk of platgedruk / Squished

F604

5

Strepe / Stripes

F605

6

Spat / Splash

F606

7

Oud / Old

F607

8

Op my bord / On my plate

F608

8

Eie keuse / Own choice

F608E

9

Venster / Window

F609

9

Eie keuse / Own choice

F609E

 10-12

Kleurblok / Colour blocking

F610

10-12

Bros / Brittle

F611

10-12

Waar mens en natuur ontmoet /

Where man and nature meet

F612

10-12

Eie keuse / Own choice

F610E

Ope/  Open

Eie keuse / Own choice

F613