KUNS EN FOTOGRAFIE

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

 

1.            Kunswerke mag nie kleiner as 300 X 500 mm wees nie (A3 papier grootte). 

Artwork should not be smaller than 300 X 500 mm (A3 paper size). 

 

2.            Kunswerke moet behoorlik op swart karton gemonteer word, wat ‘n liniaal-breedte aan die kante groter as die kunswerk is.

Artwork should be mounted on black board, which should be a ruler width larger than the art work itself all around.

 

3.            Geen kunswerke mag opgerol of gevou wees nie en pastel en houtskoolwerke moet gefikseer wees.

Artwork should not be rolled up or folded and pastel and charcoal works should be fixed.

 

4.            Die deelnemer se naam, skoolgraad en skool moet duidelik voor op die kunswerk of foto aangebring word.  Die onderstaande voorbeeld kan gebruik word:

The participant’s name, school grade and school must clearly be indicated on the front of the artwork or photo. The following template may be used:

 

Naam en Van / Name and Surname:  
Skool / School:  
Graad / Grade: 
Afdeling Kode/ Category Code: 
Tema / Theme: 

 


 

5.         Alle inskrywings MOET voor of op Maandag 31 Mei 2021 ingedien word.

All entries MUST be submitted on or before Monday 31 May 2021.

 

6.         Die kunswerke en foto’s self moet teen Maandag 9 Augustus 2021 by die sameroepster (Hoërskool Harrismith) besorg word.

The artwork and photos itself must be delivered to the convenor (Harrismith High School) by Monday 9 August 2021.

 

7.         Groot groepsprojekte moet Woensdag 11 Augustus 2021 by die lokaal (Ou Huis – Harrismith Primêr) afgelaai word.

Large group projects must be delivered at the venue (Ou Huis – Harrismith Primary) by Wednesday 11 August 2021.

 

8.         Skole (of deelnemers) moet kunswerke en foto’s teen die einde van die week by die sameroepster afhaal.

Schools (or participants) should collect artwork and photos from the convenor by the end of the week.

 

9.            Die Komitee sal alles in sy vermoë doen om die artikels met sorg te hanteer, maar aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies of skade nie.

The Committee will treat all artwork with great care, but will not accept liability for any loss or damages.

 

10.            Daar moet op oorspronklikheid klem gelê word.   Moenie voorskriftelik optree nie – die kind se kreatiwiteit is hier van kardinale belang.

Emphasis is to be placed on initiative. Don’t be prescriptive – the child’s creativity is crucial.

 

11.          Die onderwyser moet die kind bewus maak van verskeidenheid kleur, tekstuur, lyn, vorm, ens. wat hulle kan gebruik.  Leerders moet ook eksperimenteer met unieke kunsstyle soos pointilisme, juxsta-plasing, ongewone oopgpunte, optiese illusies, kunstige collage ens.

The teacher must make the child aware of the variety of colour, texture, line, form etc. that can be used. Learners should experiment with unique art styles such as pointillism, juxtaposing, unusual viewpoints, optical illusions, artistic collage ect.

 

12.          Die kunswerke moet netjies wees.

Artwork must be neat.

 

13.       Elke deelemer mag een kunswerk en/of foto per tema inskryf. 

  • Dus mag voorskool tot Gr 7 ‘n maksimum van een kunswerk en/of een foto inskryf. 
  • Gr 8 – 9 mag ‘n maksimum van twee kunswerke en/of twee foto’s inskryf (een volgens tema en een eie keuse). 
  • Gr 10 – 12 mag ‘n maksimum van vier kunswerke en/of vier foto’s inskryf (een elk volgens die drie temas en een eie keuse).

 

Each participant may enter one artwork and/or photo per theme

  • So pre-school to Gr 7 may enter a maximum of one artwork and/or one photo.
  • Gr 8 9 may enter a maximum of two artworks and/or two photos (one according to the theme and one own choice).
  • Gr 10 12 may enter a maximum of four artworks and/or four photos (one each according to the three themes and one own choice).

 

14.         Twee-dimensionele Kuns:  Potlood, pastelle, olieverf, waterverf, houtskool, collage, ens. volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Two-dimensional Art:  Pencil, pastel, oil paint, water colour, charcoal, collage etc. according to prescribed themes and/or own choice.

 

15.        Beeldhou:  Enige medium soos papier, papierpap, seep, gips, draad, ens. volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Sculpture:  Any materials e.g. paper, paper mache, soap, plaster of paris, wire etc. according to prescribed themes and/or own choice.

 

16.         Handwerk:  Maak ‘n artikel.  Enige medium, bv. naaldwerk, batik, loodglaswerk, kwiltwerk, mosaïek, ens. volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Handwork:  Make an article.  Any medium, e.g. needlecraft, batick, stained glass, quilting, mosaic, etc. according to prescribed themes and/or own choice.

 

17.         Pottebakkerswerk:  Tema volgens graad en/of eie keuse. 

Pottery:  Theme according to grade and/or own choice. 

 

18.         Groepsprojek:  Enige kombinasie van twee-dimensioneel, beeldhou, handwerk of pottebakkerswerk volgens voorgeskrewe temas en/of eie keuse.

Group Project:  Any combination of two-dimensional, sculpture, hand work or pottery according to prescribed themes and/or own choice.

 

19.         Ope Afdeling:  Slegs vir volwasse deelnemers buite skoolverband. Deelnemers word beoordeel volgens medium en die standaard van hul kunswerk.  Hul ouderdom word glad nie in aanmerking geneem nie. Werke kan in enige medium en volgens enige tema gemaak word.

Open Section:  Only for adult participants out of school. Participants will be judged according to the medium and the standard of their art work.  The individual’s age will not be taken into consideration at all. Works can be done in any medium and according to any theme.

 

20.        Fotografie:  Die foto’s moet in A4 formaat in swart/wit of kleur gedruk word.  Dit moet op ‘n swart agtergrond wat ongeveer 5 cm breër as die foto is gemonteer word.

Photography:  The photos must be printed in A4 format in black/white or colour.  It must be mounted on a black background 5 cm wider than the photograph.

 

KUNS & FOTOGRAFIE KODES & TEMAS / ART & PHOTOGRAPHY CODES & THEMES
 

KUNS / ART

Skool graad/ School Grade

Tema / Theme 2-D KUNS/

2-D ART

BEELDHOU/

SCULPTURE

HANDWERK/

HANDWORK

POTTEBAKKERS-

WERK/

POTTERY

GROEPSPROJEKTE/

GROUP  PROJECTS

VS/PS

Klimraampret / Junglegym Fun

F000

F100

F200

F300

F400

1

Lekkergoedland / Candy Land

F001

F101

F201

F301

F401

2

Voëls / Birds

F002

F102

F202

F302

F402

3

Wanneer ek groot word… /  When I grow up

F003

F103

F203

F303

F403

4

Dagdroom / Daydreaming

F004

F104

F204

F304

F404

5

Wetenskap / Science

F005

F105

F205

F305

F405

6

Oë/ Eyes

F006

F106

F206

F306

F406

7

Stillewe (Fokus op tekstuur en toonwaarde) /

Stil Life (Focus on texture and tonal value)

F007

F107

F207

F307

F407

8

Teenoorgesteldes / Opposites

F008

F108

F208

F308

F408

8

Eie keuse / Own choice  F008E  F108E  F208E  F308E  F408E 

9

Tyd / Time

F009

F109

F209

F309

F409

9

Eie keuse / Own choice  F009E  F109E  F209E  F309E  F409E 
 10-12 Vryheid / Freedom

F010

F110

F210

F310

F410

 10-12 Portret / Portrait

F011

F111

F211

F311

F411

10-12

Surealistiese wêreld / Surreal World

 F012

F112

F212

F312

F412

10-12

Eie keuse / Own choice

F010E 

F110E

F210E

F310E

F410E

Ope/ Open

Eie keuse / Own choice

F013

F113

F213

F313

F413

 

KUNS & FOTOGRAFIE KODES & TEMAS / ART & PHOTOGRAPHY CODES & THEMES

 

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY
Skool graad/

School Grade

Tema/Theme KODE/

CODE

VS/PS

 

1

Bottels / Bottles

F601

2

Skaduwee / Shadows

F602

3

Vreemde tekens / Strange signs

F603

4

Kulture / Cultures

F604

5

Patrone / Patterns

F605

6

Tekstiele / Textiles

F606

7

Refleksies / Reflections

F607

8

Vreemde paartjies / Odd couples

F608

8

Eie keuse / Own choice

F608E

9

Prente in prente / Pictures in pictures

F609

9

Eie keuse / Own choice

F609E

 10-12

Buitengewone invalshoeke / Extreme angles

F610

10-12

Aksieskote / Action shots

F611

 10-12

Skoonheidsfoto’s / Beauty shots

F612

10-12

Eie keuse / Own choice

F610E

Ope/  Open

Eie keuse / Own choice

F613