BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE

 

1.         SPRAAK & DRAMA

 

1.1          Alle items is eie keuse, maar moet aan die standaard van die betrokke opvoedkundige vlak voldoen.

 

1.2          Let asseblief op die maksimum tydsbeperking vir elke item.  Dit sluit die opstap en afstap in.  Deelnemers sal gepenaliseer word indien hierdie tyd oorskry word.

 

1.3          Afskrifte van die voordragte wat aangebied word, moet vooraf by die beoordelaarstafel ingehandig word.  Indien meer as een deelnemer dieselfde werk voordra in enige item word slegs een afskrif van die werk vereis.  

 

1.4          Die getal inskrywings word beperk tot TIEN per item per skool of privaat.

 

1.5          Poësie:  Formele vertolking deur middel van stem en gesig, sonder gebare.

 

1.6          Gedramatiseerde Poësie:  Behels dat die geskrewe woord verlewendig word deur middel van gemotiveerde gebare en bewegings.  Die ruimte moet sinvol benut word.

 

1.7          Prosa:  ‘n Vertelling met karakterisering.  Vertolking deur middel van stem en gesig.

 

1.8          Gedramatiseerde Prosa:  Die geskrewe woord word deur middel van die stem, gelaatsuitdrukking en gemotiveerde bewegings gedramatiseer.  Dialoog moet sterk gekarakteriseer word.  Die ruimte moet sinvol benut word.  Gebruik die balans en diepte van die verhoog.  Geen rekwisiete word toegelaat nie.

 

1.9          Bybelvoordrag:  Voordrag uit die Bybel (enige Afrikaanse vertaling).

 

1.10        Monoloog:  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk, eenbedryf of ‘n verwerkte gedeelte uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word.  Dit is ‘n alleenspraak en die deelnemer bly deurgaans dieselfde karakter.  Deelnemer moet ‘n persoon van eie geslag voorstel.  Kostuum en rekwisiete moet verkieslik gebruik word.

 

1.11        Karakteruitbeelding:  Die voorstelling deur een persoon wat deur middel van woord, gebaar, beweging en gesigspel verskeie karakters uitbeeld. ‘n Samehangende gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosawerk kan gebruik word.  Let wel:  slegs dialoog.

 

1.12        Voordragkonsertprogram:  ‘n Deelnemer moet ‘n program van goeie verskeidenheid en veelsydigheid aanbied.  Hierdie program moet gebalanseerd wees en die klem moet op verskeidenheid, deurlopende tema en wisseling in aanbieding val.  Die program kan bv. soos volg saamgestel word:  liriese gedig, beskrywende prosa, dramatiese monoloog of karakteruitbeelding en ‘n komiese item (poësie, prosa, drama).

 

1.13        Onvoorbereide Lees:  Leesmateriaal sal deur die beoordelaar verskaf word.  Deelnemers word na ‘n aparte lokaal geneem, terwyl die eerste deelnemer optree sal die volgende deelnemer ‘n geleentheid kry om sy leesstuk voor te berei.  Deelnemers sal nie toegelaat word om die lokaal voor of na hul optrede te verlaat nie.  Slegs leerders met goeie leesvaardighede moet ingeskryf word vir die onvoorbereide lees. Leerders moet asseblief hulle skooluniform dra.

 

1.14         Samespraak:  Die dramatiese of komiese voorstelling deur 2 – 5 persone.  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word.

 

1.15        Spreekkoor:  Slegs een gedig mag voorgedra word en geen gebarespel word toegelaat nie.

 

1.16        Gedramatiseerde Spreekkoor:  Een gedig kan gedramatiseerd aangebied word.  Beweging, kostumering, dekor en grimering, asook bykomende effekte soos beligting, byklanke, musiek, ens. is opsioneel en sal nie bydra tot die finale simbool wat toegeken word nie.  Deelnemers sorg vir eie toneel-benodighede.  Gebruik verhoogbeplanning en vlakke (beweging) – nie net gebare nie.  Minimum 11, maksimum 25 lede.

 

1.17        Poësieprogram:  Die werke van ‘n digter word deur ‘n groep, bestaande uit hoogstens 10 deelnemers, opgevoer.  Elke deelnemer moet naastenby dieselfde gewig in die opvoering dra.  OF werk met ‘n sentrale tema kan opgevoer word deur ‘n groep leerlinge.

 

1.18        Eenbedryf:  Dit moet binne die begripsvermoë en verwysingsraamwerk van die deelnemers val.  Die maksimum speeltyd is 45 minute.  Maksimum van 5 minute word vir die opstel en inkleding van die dekor toegelaat, en 5 minute vir die verwydering daarvan.  Die aantal deelnemers is onbeperk. 

Die stuk wat aangebied word, moet suiwer toneelwerk wees.  Geen sangspeletjies, operette, ens. word aanvaar nie. Elke produksie sorg vir ‘n eie verhoogspan onder die jurisdiksie van die verhoogbestuurder.  ‘n Afskrif van die verhoogbestuurder se teks moet op aanvraag aan die beoordelaars beskikbaar gestel word. 

Deelnemers sorg vir eie dekor en toneelbenodighede.  Die gebruik van beligting, dekor en inkleding dra nie direk by tot die simbool wat deur die beoordelaars toegeken word nie.  ‘n Kleedrepetisie kan met die organiseerders gereël word.

Aansoeke vir opvoerregte moet gerig word aan DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 (telefoon 011 712 8000, faks 086 658 6299, webtuiste: http://www.dalro.co.za).  Die toestemmingsertifikaat moet ‘n week voor die beoordelingsdatum by die organiseerders van Harrismith Eisteddfod ingedien word

 

 AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad POËSIE: Dogters & Seuns  Tyd in min GEDRAMATI-SEERDE POËSIE Tyd in min PROSA Tyd in min GEDRAMATI-SEERDE PROSA Tyd in min BYBEL-VOORDRAG Tyd in min MONO- LOOG Tyd in min KARAKTER-UITBEELDING Tyd in min
VS A000 1                        
1 A001 1 A101 2 A201 2 A301 3 A401 2 A501 3 A601 3
2 A002 1 A102 2 A202 2 A302 3 A402 2 A502 3 A602 3
3 A003 2 A103 3 A203 3 A303 3 A403 3 A503 3 A603 3
4 A004 2 A104 3 A204 3 A304 4 A404 3 A504 5 A604 4
5 A005 2 A105 3 A205 3 A305 4 A405 3 A505 5 A605 4
6 A006 2 A106 3 A206 4 A306 4 A406 4 A506 5 A606 4
7 A007 2 A107 3 A207 4 A307 4 A407 4 A507 5 A607 4
8 A008 3 A108 4 A208 5 A308 4 A408 5 A508 8 A608 4
9 A009 3 A109 4 A209 5 A309 4 A409 5 A509 8 A609 4
10 A010 3 A110 4 A210 5 A310 5 A410 5 A510 8 A610 5
11 A011 3 A111 4 A211 5 A311 5 A411 5 A511 8 A611 5
12 A012 3 A112 4 A212 5 A312 5 A412 5 A512 8 A612 5
Ope A013 3 A113 4 A213 5 A313 7 A413 5 A513 8 A613 6

 

 AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad VOORDRAG KONSERT-PROGRAM Tyd in min ONVOOR-BEREIDE LEES
Tyd in min SAME- SPRAAK Tyd in min SPREEK- KOOR Tyd in min GEDRAMATI-SEERDE SPREEK- KOOR Tyd in min POËSIE-PROGRAM Tyd in min EENBEDRYF  
VS             A900 5          
1 A701 5 A1501   A801 8 A901 5 A1001 5 A1101 7  
2 A702 5 A1502   A802 8 A902 5 A1002 5 A1102 7  
3 A703 5 A1503   A803 8 A903 5 A1003 5 A1103 7 Alle
4 A704 5 A1504   A804 10 A904 5 A1004 5 A1104 7 A1420
5 A705 5 A1505   A805 10 A905 5 A1005 5 A1105 7 45 min
6 A706 5 A1506   A806 10 A906 5 A1006 5 A1106 7  
7 A707 5 A1507   A807 10 A907 5 A1007 5 A1107 10  
8 A708 10 A1508   A808 10 A908 10 A1008 10 A1108 10  
9 A709 10 A1509   A809 10 A909 10 A1009 10 A1109 10  
10 A710 10 A1510   A810 10 A910 10 A1010 10 A1110 12  
11 A711 12 A1511   A811 10 A911 10 A1011 10 A1111 12  
12 A712 12 A1512   A812 10 A912 10 A1012 10 A1112 12  
Ope A713 15 A1513   A813 10 A913 10 A1013 10 A1113 15  

 

2.            KREATIEWE SKRYFWERK                  

 

2.1          Deelnemers mag slegs in sy/haar graad inskryf.

 

2.2         Deelnemers mag maksimum een gedig en een opstel inskryf.

 

2.3          Deelnemers moet binne die voorgeskrewe aantal woorde per graad bly. Die aantal woorde moet aan die onderkant van die skryfstuk aangedui word, byvoorbeeld  [220 woorde].  Deelnemers wat nie binne die voorgeskrewe aantal woorde per graad hou nie, sal gepenaliseer word.

 

2.4         Meld asb. duidelik op die inskrywing indien dit ‘n addisionele taal leerder se werk is.  Skryfstukke sal dienooreenkomstig beoordeel word.

 

2.5         Skryfstukke moet netjies, met die hand, deur die deelnemer self geskryf word.

 

2.6         Alle inskrywings moet die oorspronklike werk van die deelnemer self wees. Geen plagiaat mag gepleeg word nie en geen werk mag vertaal word nie.

 

2.7          Alle skryfstukke moet deur ‘n onderwyser of tuisonderrig tutor onderteken word om te bevestig dat dit wel die deelnemer se eie werk is. Indien die skryfstuk nie onderteken is nie, sal dit ongelukkig nie beoordeel word nie.

 

2.8          Deelnemers se naam, skoolgraad, skool en onderwerp moet duidelik op die skryfstuk aangebring word.

 

2.9          Kreatiewe Skryfwerk MOET voor of op Vrydag 31 Mei 2019 ingehandig word.

 

2.10         Eie Keuse Poësie:  Slegs deelnemers vanaf Graad 8 mag inskryf. Skryf ‘n gedig van minstens 8 versreëls en nie meer as 30 versreëls nie oor ‘n onderwerp van jou eie keuse.

 

2.11          Opstel:  Skryf ‘n opstel oor een van die drie onderwerpe. Deelnemers moet onthou om aandag te skenk aan styl, struktuur en paragraafindeling.

 

AFRIKAANS – KREATIEWE SKRYFWERK KODES & ONDERWERPE

Skool- graad OPSTEL KODES OPSTEL

ONDERWERP 1

OPSTEL

ONDERWERP 2

OPSTEL

ONDERWERP 3

Woorde Skool- graad EIE KEUSE POËSIE KODES

1

A1301 My eerste skooldag Die Tandemuis My ma is die beste! 40

1

 

2

A1302 My gunsteling sportsoort Monsters! Piekniek by die dam 40-60

2

 

3

A1303 Daar is ‘n muis in my kamer! Die beste vakansie ooit Dit was nou VET PRET! 80-100

3

 

4

A1304 My Juffrou is slimmer as Google My geheime wegkruipplek Die dag toe my hond my lewe gered het 110-130

4

 

5

A1305 Ek het dit nie gedoen nie! My grootste wens is… Die lekkerste dag by die skool 130-160

5

 

6

A1306 Dit was so amper-amper Elke hond kry sy dag! Ruimtewesens by die skool. 160-200

6

 

7

A1307 Dit het my lewe verander… As ek terugkyk na my laerskooldae… Foto’s vertel ‘n storie 200-250

7

 

8

A1308 Die lewe is ‘n reis, nie ‘n kompetisie nie Drome Die hoërskool is nie altyd ‘n maklike plek nie. 350-400

8

A1208

9

A1309 As ek maar na my ouers geluister het… Die troeteldier wat my van liefde geleer het. Eerder bang Jan as dooie Jan… 350-400

9

A1209

10

A1310 Dit was die voorval wat my lewe verander het… Gedagtes Oomblikke voor die eksamen begin 450-500

10

A1210

11

A1311 Dinge kon so anders geëindig het… Agter in die skoolbus! Stille waters… 500-600

11

A1211

12

A1312 “Wys my die plek waar ons saam gestaan het,  Eens toe jy myne was –Vroeër, voor jou liefde vir my getaan het…”

     – C. Louis Leipoldt

Die afstand tussen jou drome en die werklikheid het ‘n naam: Aksie! Die ankers in my lewe 500-600

12

A1212

Ope

A1313 “Wys my die plek waar  ons saam gestaan het,  Eens toe jy myne was –Vroeër, voor jou liefde vir my getaan het…”

      – C. Louis Leipoldt

Die afstand tussen jou drome en die werklikheid het ‘n naam: Aksie! Die ankers in my lewe  500-600

Ope

A1213