Skip to main content

AFRIKAANS

 

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE

 

1.         SPRAAK & DRAMA

 

1.1          Alle items is eie keuse, maar moet aan die standaard van die betrokke opvoedkundige vlak voldoen. Slegs gepubliseerde werke mag gebruik word – geen eie gedigte nie.

 

1.2          Let asseblief op die maksimum tydsbeperking vir elke item.  Dit sluit die opstap en afstap in.  Deelnemers sal gepenaliseer word indien hierdie tyd oorskry word.

 

1.3          Afskrifte van die voordragte wat aangebied word, moet vooraf by die beoordelaarstafel ingehandig word.  Indien meer as een deelnemer dieselfde werk voordra in enige item word slegs een afskrif van die werk vereis.  Bring asb. die deelnemer se naam en die itemkode op die afskrif aan.

 

1.4          Die getal inskrywings word beperk tot TIEN per item per skool of privaat.

 

1.5          Poësie:  Formele vertolking deur middel van stem en gesig, sonder gebare.

 

1.6          Gedramatiseerde Poësie:  Behels dat die geskrewe woord verlewendig word deur middel van gemotiveerde gebare en bewegings.  Die verhoogruimte moet sinvol benut word.

 

1.7          Prosa:  ‘n Vertelling met karakterisering.  Vertolking deur middel van stem en gesig, sonder gebare.

 

1.8          Gedramatiseerde Prosa:  Die geskrewe woord word deur middel van die stem, gelaatsuitdrukking en gemotiveerde gebare en bewegings gedramatiseer.  Dialoog moet sterk gekarakteriseer word.  Die balans en diepte van die verhoogruimte moet sinvol benut word.  Geen rekwisiete word toegelaat nie.

 

1.9          Bybelvoordrag:  Voordrag uit die Bybel (enige Afrikaanse vertaling).

 

1.10        Monoloog:  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk, eenbedryf of ‘n verwerkte gedeelte uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word.  Die deelnemer bly deurgaans dieselfde karakter en moet ‘n persoon van eie geslag voorstel.  Kostuum en rekwisiete is opsioneel.

 

1.11        Karakteruitbeelding:  Die voorstelling deur een persoon wat deur middel van woord, gesigspel, gebare en beweging verskeie karakters uitbeeld. ‘n Samehangende gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosawerk kan gebruik word.  Let wel:  slegs dialoog.

 

1.12        Voordragkonsertprogram:  ‘n Program van goeie verskeidenheid en veelsydigheid wat deur een persoon aangebied word.  Hierdie program moet gebalanseerd wees en die klem moet op verskeidenheid, deurlopende tema en wisseling in aanbieding val.  Die program moet ten minste drie genres insluit en kan bv. as volg saamgestel word:  liriese gedig, beskrywende prosa, dramatiese monoloog of karakteruitbeelding en ‘n komiese item (poësie, prosa, drama). Binding deur teks of musiek word toegelaat, maar mag nie oorheers nie.

 

1.13        Onvoorbereide Lees:  Leesmateriaal sal deur die beoordelaar verskaf word.  Deelnemers word na ‘n aparte lokaal geneem, terwyl die eerste deelnemer optree sal die volgende deelnemer ‘n geleentheid kry om sy/haar leesstuk voor te berei.  Deelnemers sal nie toegelaat word om die lokaal voor of na hul optrede te verlaat nie.  Slegs leerders met goeie leesvaardighede behoort hiervoor in te skryf. Optrede vind in skooluniform plaas, tensy privaat ingeskryf is.

 

1.14        Dialoog:  Die dramatiese of komiese voorstelling deur 2 – 5 persone.  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word. Rekwisiete is ‘n vereiste.

 

1.15        Formele Spreekkoor:  Slegs een gedig mag voorgedra word.  Geen beweging of gebare word toegelaat nie.

 

1.16        Gedramatiseerde Spreekkoor:  Een gedig kan gedramatiseerd aangebied word.  Beweging is verpligtend, maar kostumering, dekor en grimering, asook bykomende effekte soos beligting, byklanke, musiek, ens. is opsioneel en sal nie bydra tot die finale simbool nie.  Deelnemers sorg vir eie toneel-benodighede.  Gebruik verhoogbeplanning en vlakke en nie net gebare nie.  Minimum 11, maksimum 25 lede.

 

1.17        Eksperimentele Groepwerk:  ‘n Aanbieding deur 2 -6 deelnemers van wisselende aard (ernstig of komies) uit verskillende literêre genres (bv. poësie, prosa en drama), maar met ‘n sentrale tema.  Musiek en sang mag gebruik word om die items te bind, maar die gesproke woord moet oorheers.  Bring eie toerusting, musiek, koorde, rekwitsiete ens.

 

1.18        Eenbedryf:  Dit moet binne die begripsvermoë en verwysingsraamwerk van die deelnemers val.  Die maksimum speeltyd is 45 minute.  Maksimum van 5 minute word vir die opstel en inkleding van die dekor toegelaat, en 5 minute vir die verwydering daarvan.  Die aantal deelnemers is onbeperk. 

Die stuk wat aangebied word, moet suiwer toneelwerk wees.  Geen sangspeletjies, operette, ens. word aanvaar nie. Elke produksie sorg vir ‘n eie verhoogspan onder die jurisdiksie van die verhoogbestuurder.  ‘n Afskrif van die verhoogbestuurder se teks moet op aanvraag aan die beoordelaars beskikbaar gestel word. 

Deelnemers sorg vir eie dekor en toneelbenodighede.  Die gebruik van beligting, dekor en inkleding dra nie direk by tot die simbool wat deur die beoordelaars toegeken word nie.  ‘n Kleedrepetisie kan met die organiseerders gereël word.

Kontak DALRO by 010 822 7469 of aanly by https://www.dalro.co.za/get-permission om aansoek te doen vir opvoerregte.  Die toestemmingsertifikaat moet ‘n week voor die beoordelingsdatum by die organiseerders van Harrismith Eisteddfod ingedien word.

 

 AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad POËSIE
Tyd in min GEDRAMA- TISEERDE POËSIE Tyd in min PROSA Tyd in min GEDRAMA-TISEERDE PROSA Tyd in min
VS A000 1      
1 A001 1 A101 2 A201 2 A301 3
2 A002 1 A102 2 A202 2 A302 3
3 A003 2 A103 3 A203 3 A303 3
4 A004 2 A104 3 A204 3 A304 4
5 A005 2 A105 3 A205 3 A305 4
6 A006 2 A106 3 A206 4 A306 4
7 A007 2 A107 3 A207 4 A307 4
8 A008 3 A108 4 A208 5 A308 4
9 A009 3 A109 4 A209 5 A309 4
10 A010 3 A110 4 A210 5 A310 5
11 A011 3 A111 4 A211 5 A311 5
12 A012 3 A112 4 A212 5 A312 5
Ope A013 3 A113 4 A213 5 A313 6

 

AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad BYBEL- VOORDRAG Tyd in min MONOLOOG Tyd in min KARAKTER- UITBEELDING
Tyd in min
VS      
1 A401 2 A501 3 A601 3
2 A402 2 A502 3 A602 3
3 A403 3 A503 3 A603 3
4 A404 3 A504 5 A604 4
5 A405 3 A505 5 A605 4
6 A406 4 A506 5 A606 4
7 A407 4 A507 5 A607 4
8 A408 5 A508 8 A608 4
9 A409 5 A509 8 A609 4
10 A410 5 A510 8 A610 5
11 A411 5 A511 8 A611 5
12 A412 5 A512 8 A612 5
Ope A413 5 A513 8 A613 6

 

 AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad VOORDRAG KONSERT-PROGRAM Tyd in min ONVOOR-BEREIDE LEES
DIALOOG Tyd in min
VS    
1 A701 5 A1501 A801 7
2 A702 5 A1502 A802 7
3 A703 5 A1503 A803 7
4 A704 5 A1504 A804 7
5 A705 5 A1505 A805 7
6 A706 5 A1506 A806 7
7 A707 5 A1507 A807 10
8 A708 10 A1508 A808 10
9 A709 10 A1509 A809 10
10 A710 10 A1510 A810 12
11 A711 12 A1511 A811 12
12 A712 12 A1512 A812 12
Ope A713 15 A1513 A813 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad FORMELE SPREEKKOOR Tyd in min GEDRAMA-TISEERDE SPREEKKOOR Tyd in min EKSPERI-MENTELE GROEPWERK Tyd in min EENBEDRYF
VS A900 5          
1 A901 5 A1001 5 A1101 7  
2 A902 5 A1002 5 A1102 7  
3 A903 5 A1003 5 A1103 7 Alle
4 A904 5 A1004 5 A1104 7 A1420
5 A905 5 A1005 5 A1105 7 45 min
6 A906 5 A1006 5 A1106 7  
7 A907 5 A1007 5 A1107 10  
8 A908 10 A1008 10 A1108 10  
9 A909 10 A1009 10 A1109 10  
10 A910 10 A1010 10 A1110 12  
11 A911 10 A1011 10 A1111 12  
12 A912 10 A1012 10 A1112 12  
Ope A913 10 A1013 10 A1113 15  

 

2.            KREATIEWE SKRYFWERK                  

 

2.1          Deelnemers mag slegs in sy/haar graad inskryf.

 

2.2          Deelnemers mag maksimum een gedig en een opstel inskryf.

 

2.3          Meld duidelik met inskrywing of die deelnemer ‘n Afrikaans Huistaal (AHT) leerder of Afrikaans Eerste Addisionele Taal (EAT) leerder is. Dit bepaal die voorgeskrewe aantal woorde per skryfstuk.

 

2.4          Deelnemers moet binne die voorgeskrewe aantal woorde vir Huistaal (HT) of Eerste Addisionele Taal (EAT) per graad bly. Die aantal woorde moet aan die onderkant van die skryfstuk aangedui word, byvoorbeeld  [220 woorde].  Deelnemers wat nie binne die voorgeskrewe aantal woorde hou nie, sal gepenaliseer word.

 

2.5          Skryfstukke moet netjies, met die hand, deur die deelnemer self geskryf word.

 

2.6          Alle inskrywings moet die oorspronklike werk van die deelnemer self weesGeen plagiaat mag gepleeg word nie en geen werk mag vertaal word nie.

 

2.7          Deelnemers moet hul besonderhede op die ingeslote verklaring van oorspronklikheid invul en dit saam met die onderwyser/tutor onderteken om te bevestig dat dit wel hul eie werk is.  Heg die verklaring vooraan die skryfstuk aan.  Indien nie voltooi nie, sal die skryfstuk ongelukkig nie beoordeel word nie.

 

2.8           Kreatiewe Skryfwerk MOET voor of op Woensdag 31 Mei 2023 ingehandig word.

 

2.9           Eie Keuse Poësie:  Slegs deelnemers vanaf Graad 8 mag inskryf. Skryf ‘n gedig van minstens 8 versreëls en nie meer as 30 versreëls nie oor ‘n onderwerp van jou eie keuse.

 

2.10           Opstel:  Skryf ‘n opstel oor een van die drie onderwerpe. Deelnemers moet onthou om aandag te skenk aan styl, struktuur en paragraafindeling.

 

VERKLARING VAN OORSPRONKLIKHEID

 

  Naam en Van:   ____________________________________________________

  Skool:              ____________________________________________________

  Skoolgraad:      ______________________     HT :  _______ of EAT:  _________

  Itemkode:        _____________________________________________________

  Onderwerp:      _____________________________________________________

 

Hiermee verklaar ek dat die ingeslote skryfstuk my oorspronklike werk is: 

 

  Geteken:                                                                                        (Leerder)

                                                                                                       (Onderwyser/Tutor)      

                                                                                                       (Datum)

 

 

AFRIKAANS – KREATIEWE SKRYFWERK KODES & ONDERWERPE

Skool graad EIE KEUSE POËSIE KODES Skool graad OPSTEL KODES OPSTEL ONDERWERPE
Huistaal (HT)  Woorde Eerste Add Taal (EAT) Woorde
1 1 A1301 1: Die towersleutel 40
        2: Lekkergoedland 40

        3: Liewer bang Jan as dooie Jan 40

2 2 A1302 1: Die geheime koninkryk 40-70
        2: Bel die Brandweer! 40-70

        3: As die kat weg is, is die muis baas 40-70

3 3 A1303 1: Pret in ouma se kombuis 70-100
        2: Die towerkissie 70-100

        3: ‘n Wolf in skaapklere 70-100

4 4 A1304 1: Die vreemdeling op die dorp 100-130 70-100
        2: Skaakmat! 100-130
70-100
        3: Boontjie kry sy loontjie 100-130
70-100
5 5 A1305 1: Die krakende trappe 130-160 100-130
        2: Kodewoord…gekraak 130-160
100-130
        3: Ek het ‘n voëltjie hoor fluit 130-160
100-130
6 6 A1306 1: Die huis met die rooi dak se geheim 160-200 130-160
        2: Was dit ek? 160-200
130-160
        3: Die stoute skoene aantrek 160-200
130-160
7 7 A1307 1: Genoeg is genoeg! 200-250 160-180
        2: Dagdroom 200-250
160-180
        3: Jy moet hare op jou tande hê 200-250
160-180
8 A1208 8 A1308 1: Dis lekker om jonk te wees 300-350 180-210
        2: Masker 300-350
180-210
        3: Die drama op TikTok 300-350
180-210
9 A1209 9 A1309 1: “Wie is jy?” 350-400 210-250
        2: Asem 350-400
210-250
        3: Die naamlose pakkie 350-400
210-250
10 A1210 10 A1310 1: My beste “ek” 400-450 250-280
        2: Roofvoëlvriende 400-450
250-280
        3: Laat die spel begin 400-450
250-280
11 A1211 11 A1311 1: Om ‘n lang storie kort te maak… 450-500 280-310
        2: Kringloop 450-500
280-310
        3: Kies jou woorde mooi 450-500
280-310
12 A1212 12 A1312 1: As dit donker word 500-600 310-350
        2: Wegbreek 500-600
310-350
        3: Nou of nooit 500-600
310-350
Ope A1213 Ope A1313 1: As dit donker word 500-600 310-350
        2: Wegbreek 500-600
310-350
        3: Nou of nooit 500-600 310-350