Skip to main content

‘n fees van kunste!

Harrismith Eisteddfod, ‘n fees van kunste!  Vir ons gaan dit nie net oor die toekennings nie, maar oor ‘n geleentheid om talente ten toon te stel, kreatiwiteit te deel en om die beste in elke individu na vore te bring. Dit is altyd ‘n verrykende, genotvolle ervaring vir elke deelnemer en beslis ‘n hoogtepunt op die kulturele kalender!

Ons bedank elke borg wat dit vir ons moontlik gemaak het om hierdie Eisteddfod aan te bied.  Dankie aan elke beoordelaar vir julle opboudende terugvoer en kommentaar.  Dankie aan elke deelnemer wat hul staal gewys het, maar ook aan elke afrigter en onderwyser vir die ondersteuning en ure se harde werk. Ons het julle baie geniet en kan nie wag om julle weer in 2025 te sien nie.

Hou die kultuurvure aan die brand!

a celebration of arts!

Harrismith Eisteddfod …  a celebration of arts. For us it is not only about awards, but about opportunity to showcase talents, share creativity and to bring out the best in each individual.  This is always an enriching, joyful experience for each participant and a special occasion on the cultural calendar!

We thank every sponsor who made it possible for us to present this Eisteddfod.  Thank you to each adjudicator for their uplifting feedback and commentary.  Thank you to every participant who showed their steel, but also to every coach and teacher for the support and hours of hard work. We really enjoyed you and cant wait to see you again in 2025. 
 
Keep the culture fires burning!

UITSLAE…

U kan die volgende dokumente aflaai:

Uitlsae:

*   Afrikaans Spraak & Drama 2023

*   Engels Spraak & Drama 2023

*   Junior Drama 2023

*   Musiek Instrumentaal 2023

*   Musiek Vokaal 2023

*   Dans 2023

*   Kreatiewe Skryfwerk 2023

*   Kuns & Fotografie 2023

Geluk aan die leerders wat meriete toekennings en spesiale pryse ontvang het.

*   Meriete Toekennings & Spesiale Pryse

 

RESULTS…

You can download the following documents:

Results:

*   Afrikaans Speech & Drama 2023

*   English Speech & Drama 2023

*   Junior Drama 2023

*   Music Instrumental 2023

*   Music Vocal 2023

*   Dance 2023

*   Creative Writing 2023

*   Art & photography 2023

Congratulations to the learners who received merit awards and special prizes:

*   Merit Awards & Special Prizes

Creativity is contagious, pass it on.” – Albert Einstein