The meaning of life is to find your gift.

The purpose of life is to give it away.

– William Shakespeare –

By Harrismith Eisteddfod is dit die kern van ons fees.  Hier skep ons vir almal die geleentheid om hulle Godgegewe talente met ander te deel.  Soms kruip hierdie talente weg, maar met die regte aanmoediging kan dit na vore kom. Kunste praat waar woorde nie kan verduidelik nie … Oos Vrystaat, ons is gereed om te luister!

Danksy Isak Badenhorst van Harrismith Atlantic het ons hierdie jaar ‘n splinternuwe aanlyn inskrywingsisteem gebruik.  Ons bied 2648 items aan en toon ‘n 6% groei met ‘n nuwe rekord getal van 5776 deelnemers.  Die grootste groei van 58% is te bespeur in die Dans Afdeling, met 19% in die Instrumentaal Afdeling, 14% in die Vokaal Afdeling en 12% in die Afrikaans Spraak en Drama Afdeling.

Kom deel gerus in hierdie propvol week van kunste!

 • Afrikaans Spraak & Drama : Maandag, 12 Augustus 2019 – Vrydag, 16 Augustus 2019 [Krissie Rassaal (NG Kerk)]
 • Engels Spraak & Drama : Maandag, 12 Augustus 2019- Vrydag, 16 Augustus 2019 [Harriston Skoolsaal]
 • Musiek – Instrumentaal : Maandag, 12 Augustus 2019- Donderdag, 15 Augustus 2019 [Harrismith Primêre Skoolsaal]
 • Musiek – Vokaal : Woensdag, 14 Augustus 2019 – Donderdag, 15 Augustus 2019 [Hoërskool Harrismith Skoolsaal]
 • Dans : Vrydag, 16 Augustus 2019 – Saterdag, 17 Augustus 2019 [Hoërskool Harrismith Skoolsaal]
 • Kreatiewe Skryfwerk en Kuns & Fotografie : Maandagaand, 12 Augustus 2019- Donderdagmiddag, 15 Augustus 2019 [Ou Huis (Harrismith Primêre Skool)]

Die Kuns- en Fotografieuitstalling word geopen met ‘n Kaas-en-Wyn-funksie en Prysuitdeling op Maandagaand, 12 Augustus 2019 om 18:00.

Sien asb. die kaarte met GPS-koördinate.

U kan die volgende dokumente aflaai:

1)       Algemene program 2019

2)       Gedetailleerde programme met tydskedules:

*     Afrikaans 2019

*     Engels 2019

*     Instrumentaal 2019

*     Vokaal 2019

*     Dans 2019

3)      Lyste met inskrywings ontvang:

*     Kreatiewe Skryfwerk 2019

*     Kuns & Fotografie 2019

Onthou om ʼn afskrif van die werk wat voorgedra of gelewer word vir die beoordelaar beskikbaar te stel.

ALLE deelnemers moet 30 MINUTE voor die begin van die sessie by die lokaal aanmeld. 

Gee alle onttrekkings vooraf aan die sameroepster van die betrokke afdeling deur.

Alle kunswerke moet teen Maandag 5 Augustus 2019 by die sameroepster besorg word. Gemonteer en gemerk soos voorgeskryf in die prospektus. 

Vir enige verdere navrae kan die sameroepsters gekontak word (sien name en kontakbesonderhede onder Komitee).

Sterkte met die voorbereiding.

 —————————————————————————————————————

This is the essence of Harrismith Eisteddfod, an art festival where it is all about creating the opportunity for everybody to share their God given talents with others.  Sometimes it’s hidden, but sometimes it just needs a little inspiration or a word of encouragement to surface.  Art speaks where words are unable to explain…Eastern Free State we are ready to listen!

Thanks to Isak Badenhorst of Harrismith Atlantic we used a brand new online entry system this year.  We will be hosting 2648 items, shows a growth of 6% and a new record number of 5776 participants.  The greatest growth of 58% is in the Dance Section, with 19% in the Instrumental Section, 14% in the Vocal Section and 12 % in the Afrikaans Speech and Drama Section. 

Come and share in this jam-packed week of arts!

 • Afrikaans Speech & Drama : Monday, 12 August 2019 – Friday, 16 August 2019 [Krissie Rass Hall (DR Church)]
 • English Speech & Drama : Monday, 12 August 2015 – Friday, 16 August 2019 [Harriston School Hall]
 • Music – Instrumental : Monday, 12 August 2019 – Thursday, 15 August 2019 [Harrismith Primary School Hall]
 • Music – Vocal : Wednesday,  14 August 2019 – Thursday, 15 August 2019 [Harrismith High School Hall]
 • Dance : Friday, 16 August 2019 – Saturday, 17 August 2019 [Harrismith High School Hall]
 • Creative Writing and Art & Photography : Monday evening, 12 August 2019 – Thursday afternoon, 15 August 2019 [“Ou Huis” (Harrismith Primary School)]

The Art and Photography exhibition will be opened with a Cheese and Wine function and Prize giving on Monday evening, 12 August 2019 at 18:00.

See the maps with GPS coordinates.

You can download the following documents:

1)      General programme 2019

2)      Detailed programmes with time schedules:

*     Afrikaans 2019

*     English 2019

*     Instrumental  2019

*     Vocal 2019

*     Dance  2019

3)      Lists with entries received:

*     Creative Writing 2019

*     Art & Photography 2019

Remember to make a copy of the piece or work to be presented available to the adjudicator.

ALL participants should be at the venue 30 MINUTES before the commencement of the session.  Inform the convenor of the specific section of withdrawals in advance.

All art works must be delivered to the convenor by Monday 5 August 2019; mounted and marked as prescribed in the prospectus.

Contact the convenors for any further enquiries (see names and contact details under Committee).

 Good luck with the preparations.