Dance

DANS

 

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

1.                  KLASSE / CATAGORIES

 

BalletGebruik van suiwer Ballet tegniek.

Ballet:  Use of pure Ballet technique.

 

 1. Klassiek / Classical
 2. Karakter / Character
 3. Nasionale Dans / National Dance

 

Moderne Jazz DansInskrywings kan vinnige Jazz- en stadige Jazz-danse insluit.

Modern Jazz DanceEntries may include fast Jazz and slow Jazz dances.

 

 1. Tegniek / Straight
 2. Karakter / Character

 

Hip Hop DansVersmelting van “street moves” en Jazz-danstegniek met elemente soos “breaking”, “popping”, “locking”, “rotations” en “jumps.”  Nuutste Pop-, R&B- en Hip Hop- musiek word gebruik.

Hip Hop DanceFusion of street moves and Jazz dance technique.  Elements such as popping, locking, breaking, rotations and jumps are included.  Latest Pop, R&B and Hip Hop music is used.

 

 1. Tegniek / Straight
 2. Karakter / Character

 

KlopdansGebruik ritmiese kombinasies saam met die musiek van keuse, deur die gebruik van internasionale standaard Kloptegnieke.  “Stomping” word hier ingesluit.

Tap Dance:  Uses rhythmic combinations with the choice of music by using international standard Tap techniques.  “Stomping” is included here.

 

 1. Tegniek / Straight
 2. Karakter / Character

 

Ope Afdeling:  Sluit in danse wat kombinasies van tegnieke bevat, bv. dans bevat Hip Hop en Moderne Dansbewegings.

Open SectionIncludes dances that combine techniques, eg. dance has elements of Hip Hop and Modern Dance.

 

 1. Ope Tegniek / Open Technique

 

Kontemporêr / Lirieke Afdeling: Kombinasie van Kontemporêre, Ballet en Jazz tegnieke word gebruik. Lirieke dans word uitgevoer op musik met lirieke wat bewegings inspireer om ‘n sterk emosionele boodskap oor te dra.

Contemporary / Lyrical SectionFusion of Contemporary, Ballet and Jazz styles are used.  Lyrical dance is performed to music with lyrics that inspire movements to express strong emotions. 

 1. Lirieke Tegniek / Lyrical Technique

 

2.                  ITEMS / ITEM

 

Studio Solo:  Vir BEGINNERS wat nog nooit in ‘n solo afdeling deelgeneem het nie.  Alle deelnemers in dieselfde ouderdomsgroep en van dieselfde studio/skool moet dieselfde dans op dieselfde musiek doen.  Deelnemers kan ‘n tegniek, karakter of nasionale dans doen. Min 1:00 minuut; maks 2:30 minute.

Studio Solo:  For BEGINNERS who have never participated in a solo section.  All participants of the same age group and from the same studio/school must do the same dance on the same music.  Participants may do a straight, character or national dance.  Min 1:00 minute; max 2:30 minutes.

 

Individuele Solo:  1 Danser.  ‘n Deelnemer wat al vantevore ‘n solo gedans het.  Min 1:00 minuut; maks 2:30 minute.

Individual Solo:  1 Dancer.  A participant who has participated in a solo section before.  Min 1:00 minute; max 2:30 minutes.

 

Duet (2 dansers), Trio (3 dansers) en Kwartet (4 dansers).  Min 1:30 minute; maks 2:30 minute.

Duo (2 dancers) Trio (3 dancers) and Quartet (4 dancers).  Min 1:30 minutes; max 2:30 minutes

 

Klein Groep:  5 – 12 Dansers in die groep.  Min 1:30 minute; maks 3:00 minute.

Small Group:  5 – 12 Dancers in the group.  Min 1:30 minutes; max 3:00 minutes.

 

Groot Groep:  13+ Dansers in die groep.  Min 1:30 minute; maks 3:00 minute.

Large Group:  13+ Dancers in the group.  Min 1:30 minutes; max 3:00 minutes.

 

Produksie / Revue Dans Groep:  ‘n Produksie / Revue Dans Groep  kan ‘n uittreksel van ‘n groter produkise wees of ‘n kort individuele storie lyn.  Dit vertel ‘n storie of beeld ‘n tema/konsep uit.  Dit is nie ‘n Groot Groep nie. 

Geen minimum/maksimum getal deelnemers.  Hierdie afdeling mag enige of ‘n kombinasie van dansstyle wys.

Min 3:00 minute; maks 7:00 minute.                  

 

Production / Revue Dance groupA Production / Revue Dance Group can be a snippet from a larger production or an individual short storyline.  It tells a story or portrays a theme/concept. It is not a Large Group.  

No limit to the number of participants for this group.  This section may showcase any or a combination of dance styles.

Min 3:00 minutes; max 7:00 minutes.

 

3.                  OUDERDOMSGROEPE / AGE GROUPS

 

Ouderdomme vir groepe word bepaal deur die gemiddelde ouderdom van die groep.  Bv.  ‘n Groep het 8-, 9- en 11-jaar oue dansers.  Dan is die gemiddelde ouderdom van die groep 9.

Age groups are determined by the average age of the group.  Eg. If a group has dancers of 8, 9 and 11 years then the average age of the group is 9.

 

–                  5 en onder 7 jaar / 5 and under 7 years

–                  7 en onder 9 jaar / 7 and under 9 years

–                  9 en onder 11 jaar / 9 and under 11 years

–                  11 en onder 13 jaar / 11 and under 13 years

–                  13 en onder 16 jaar / 13 and under 16 years

–                  16 en onder 18 jaar / 16 and under 18 years

–                  18+ jaar / 18+ years

 

4.         MUSIEK EN BEWEGING / MUSIC AND MOVEMENT

 

4.1          Musiek kan aan die organiseerder ge-epos word 1 (een) week voor die aanvang van die Eisteddfod. Musiek   moet verkieslik in wav formaat wees.  Epos moet duidelk wys vir watter deelnemer en item die musiek is.

Bv. Deelneemer – Amelia van Heerden.  Item kode DBK001.

Music can be send via email to the orginisers 1 (one) week prior to the commencement of the Eisteddfod.      Music must be in wav Format. Email must clearly be marked with the name and item number of the participant. E.g. Participant – Amelia van Heerden. Item code DBK001

 

4.2          Musiek kan ook op ‘n goeie kwaliteit CD geskryf word.  Musiek moet aan die aankondiger gegee word VOOR    die begin van die volgende sessie. Musiek moet in WAV format wees.

Music can also be written on a good quality CD.  Music must be handed to the announcer BEFORE the start of      the next session.

 

4.3          Items wat musiek gebruik met slegte taal sal GEDISKWALIFISEER word

Items with music that contains harsh language will be DISQUALIFIED.

 

4.3          Dansbewegings moet ouderdoms van pas wees.

Dance movements must be age appropriate.

 

4.4               Bly asseblief binne die uiteengesette tyd raamwerk. Danstye moet op die inskrywingsvorm aangedui word.      Dit is van uiterste belang, aangesien dit die verloop van die program sal beïnvloed.

Please keep to the set time limits.  Exact times for each dance entered must be indicated on the entry form.    This is essential for the program to run on time.

 

 

5.         ALGEMENE REËLS / GENERAL RULES

 

5.1               Onttrekkings moet aan die verhoogbestuurder gegee word voor die aanvang van die afdeling.

Withdrawals must be communicated to the stage manager before the start of each section.

 

5.2               Deelnemers moet netjies, smaakvol en ouderdoms van pas geklee wees – jy kan smaakvol en sexy wees.

Participants must keep costumes tasteful, neat and age appropriate – you can be tasteful and sexy. 

 

5.3               Danstipes moet suiwer gehou word.  Moet byvoorbeeld nie Hip Hop bewegings in ‘n Moderne Dans roetine gebruik nie.  Deelnemers sal gepenaliseer word indien dit gebeur.

Dance types must be kept pure.  For example, do not put Hip Hop moves in your Modern Dance routine.  Participants will be penalized if this occurs.

 

5.4               Deelnemers en afrigters moet by die program hou en agter die verhoog gereed wees ongeveer ‘n halfuur voor die geskeduleerde tyd.  Die verhoogbestuurder sal nie rondhardloop om na dansers te soek nie.

Participants and teachers must keep up with the program and be ready backstage half an hour before the scheduled time.  The backstage manager will not run around looking for dancers.

 

5.5               Indien ‘n danser beseer is of die verhoog verlaat tydens die optrede, sal die deelnemer ‘n hersteltyd van 2 minute gegun word.  Die danser mag dan van voor af begin sonder penalisering.  Sou dit ‘n tweede maal gebeur sal die beoordeelaar ‘n punt gee op wat aangebied was.

Should a dancer be injured or leave the stage during a performance, the participant will be given a 2 minute recovery time.  The dancer may then restart the dance without any penalties.  Should this happen a second time, the dancer will be judged on what was presented.

 

5.6               Geen gebruik van messe, vuur, spesiale effekte of beligting word toegelaat nie.

No use of knifes, fire, special effects or lighting is permitted.

 

DANS BALLET KODES / DANCE BALLET CODES

 

KLASSIEK / CLASSIC

Ouderdom (jare)/Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/ INDIVIDUAL SOLO

DUET/ DUO

TRIO/ TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DBK000 DBK100 DBK200 DBK300 DBK400 DBK500 DBK600 DBK700
7 – <9 DBK001 DBK101 DBK201 DBK301 DBK401 DBK501 DBK601 DBK701
9 – <11 DBK002 DBK102 DBK202 DBK302 DBK402 DBK502 DBK602 DBK702
11 – <13 DBK003 DBK103 DBK203 DBK303 DBK403 DBK503 DBK603 DBK703
13 – <16 DBK004 DBK104 DBK204 DBK304 DBK404 DBK504 DBK604 DBK704
16 – <18 DBK005 DBK105 DBK205 DBK305 DBK405 DBK505 DBK605 DBK705
18+ DBK006 DBK106 DBK206 DBK306 DBK406 DBK506 DBK606 DBK706

 

KARAKTER / CHARACTER
Ouderdom (jare)/Age (years) STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE  SOLO/   INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO TRIO/TRIO KWARTET/ QUARTET KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS GROOT GROEPE/ LARGE  GROUPS PRODUKSIE/ PRODUCTION
5 – <7 DBC000 DBC100 DBC200 DBC300 DBC400 DBC500 DBC600 DBC700
7 – <9 DBC001 DBC101 DBC201 DBC301 DBC401 DBC501 DBC601 DBC701
9 – <11 DBC002 DBC102 DBC202 DBC302 DBC402 DBC502 DBC602 DBC702
11 – <13 DBC003 DBC103 DBC203 DBC303 DBC403 DBC503 DBC603 DBC703
13 – <16 DBC004 DBC104 DBC204 DBC304 DBC404 DBC504 DBC604 DBC704
16 – <18 DBC005 DBC105 DBC205 DBC305 DBC405 DBC505 DBC605 DBC705
18+ DBC006 DBC106 DBC206 DBC306 DBC406 DBC506 DBC606 DBC706

 

NASIONALE DANS / NATIONAL DANCE

Ouderdom (jare)/ Age (years) STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO INDIVIDUELE SOLO/ INDIVIDUAL SOLO DUET/ DUO TRIO/ TRIO KWARTET/ QUARTET KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS PRODUKSIE/ PRODUCTION
5 – <7 DBN000 DBN100 DBN200 DBN300 DBN400 DBN500 DBN600 DBN700
7 – <9 DBN001 DBN101 DBN201 DBN301 DBN401 DBN501 DBN601 DBN701
9 – <11 DBN002 DBN102 DBN202 DBN302 DBN402 DBN502 DBN602 DBN702
11 – <13 DBN003 DBN103 DBN203 DBN303 DBN403 DBN503 DBN603 DBN703
13 – <16 DBN004 DBN104 DBN204 DBN304 DBN404 DBN504 DBN604 DBN704
16 – <18 DBN005 DBN105 DBN205 DBN305 DBN405 DBN505 DBN605 DBN705
18+ DBN006 DBN106 DBN206 DBN306 DBN406 DBN506 DBN606 DBN706

 

DANS MODERNE JAZZ DANS KODES / DANCE MODERN JAZZ DANCE CODES

 

TEGNIEK / STRAIGHT

Ouderdom (jare)/ Age (years) STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO INDIVIDUELE SOLO/   INDIVIDUAL SOLO DUET/DUO TRIO/TRIO KWARTET/ QUARTET KLEIN GROEPE/ SMALL  GROUPS GROOT GROEPE/ LARGE  GROUPS PRODUKSIE/ PRODUCTION
5 – <7 DMS000 DMS100 DMS200 DMS300 DMS400 DMS500 DMS600 DMS700
7 – <9 DMS001 DMS101 DMS201 DMS301 DMS401 DMS501 DMS601 DMS701
9 – <11 DMS002 DMS102 DMS202 DMS302 DMS402 DMS502 DMS602 DMS702
11 – <13 DMS003 DMS103 DMS203 DMS303 DMS403 DMS503 DMS603 DMS703
13 – <16 DMS004 DMS104 DMS204 DMS304 DMS404 DMS504 DMS604 DMS704
16 – <18 DMS005 DMS105 DMS205 DMS305 DMS405 DMS505 DMS605 DMS705
18+ DMS006 DMS106 DMS206 DMS306 DMS406 DMS506 DMS606 DMS706

 

KARAKTER / CHARACTER

Ouderdom (jare)/ Age (years) STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO INDIVIDUELE SOLO/  INDIVIDUAL SOLO DUET/DUO TRIO/TRIO KWARTET/ QUARTET KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION
5 – <7 DMC000 DMC100 DMC200 DMC300 DMC400 DMC500 DMC600 DMC700
7 – <9 DMC001 DMC101 DMC201 DMC301 DMC401 DMC501 DMC601 DMC701
9 – <11 DMC002 DMC102 DMC202 DMC302 DMC402 DMC502 DMC602 DMC702
11 – <13 DMC003 DMC103 DMC203 DMC303 DMC403 DMC503 DMC603 DMC703
13 – <16 DMC004 DMC104 DMC204 DMC304 DMC404 DMC504 DMC604 DMC704
16 – <18 DMC005 DMC105 DMC205 DMC305 DMC405 DMC505 DMC605 DMC705
18+ DMC006 DMC106 DMC206 DMC306 DMC406 DMC506 DMC606 DMC706

 

 DANS HIP HOP DANS KODES / DANCE HIP HOP DANCE CODES

 

TEGNIEK / STRAIGHT

Ouderdom (jare)/ Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/  INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO

TRIO/TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DHS000 DHS100 DHS200 DHS300 DHS400 DHS500 DHS600 DHS700
7 – <9 DHS001 DHS101 DHS201 DHS301 DHS401 DHS501 DHS601 DHS701
9 – <11 DHS002 DHS102 DHS202 DHS302 DHS402 DHS502 DHS602 DHS702
11 – <13 DHS003 DHS103 DHS203 DHS303 DHS403 DHS503 DHS603 DHS703
13 – <16 DHS004 DHS104 DHS204 DHS304 DHS404 DHS504 DHS604 DHS704
16 – <18 DHS005 DHS105 DHS205 DHS305 DHS405 DHS505 DHS605 DHS705
18+ DHS006 DHS106 DHS206 DHS306 DHS406 DHS506 DHS606 DHS706

 

KARAKTER / CHARACTER

Ouderdom (jare)/ Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/  INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO

TRIO/TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DHC000 DHC100 DHC200 DHC300 DHC400 DHC500 DHC600 DHC700
7 – <9 DHC001 DHC101 DHC201 DHC301 DHC401 DHC501 DHC601 DHC701
9 – <11 DHC002 DHC102 DHC202 DHC302 DHC402 DHC502 DHC602 DHC702
11 – <13 DHC003 DHC103 DHC203 DHC303 DHC403 DHC503 DHC603 DHC703
13 – <16 DHC004 DHC104 DHC204 DHC304 DHC404 DHC504 DHC604 DHC704
16 – <18 DHC005 DHC105 DHC205 DHC305 DHC405 DHC505 DHC605 DHC705
18+ DHC006 DHC106 DHC206 DHC306 DHC406 DHC506 DHC606 DHC706

 

DANS KLOPDANS KODES / DANCE TAP DANCE CODES

 

TEGNIEK / STRAIGHT

Ouderdom (jare)/ Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/  INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO

TRIO/TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DTS000 DTS100 DTS200 DTS300 DTS400 DTS500 DTS600 DTS700
7 – <9 DTS001 DTS101 DTS201 DTS301 DTS401 DTS501 DTS601 DTS701
9 – <11 DTS002 DTS102 DTS202 DTS302 DTS402 DTS502 DTS602 DTS702
11 – <13 DTS003 DTS103 DTS203 DTS303 DTS403 DTS503 DTS603 DTS703
13 – <16 DTS004 DTS104 DTS204 DTS304 DTS404 DTS504 DTS604 DTS704
16 – <18 DTS005 DTS105 DTS205 DTS305 DTS405 DTS505 DTS605 DTS705
18+ DTS006 DTS106 DTS206 DTS306 DTS406 DTS506 DTS606 DTS706

 

KARAKTER / CHARACTER

Ouderdom (jare)/ Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/ INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO

TRIO/TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL  GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE  GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DTC000 DTC100 DTC200 DTC300 DTC400 DTC500 DTC600 DTC700
7 – <9 DTC001 DTC101 DTC201 DTC301 DTC401 DTC501 DTC601 DTC701
9 – <11 DTC002 DTC102 DTC202 DTC302 DTC402 DTC502 DTC602 DTC702
11 – <13 DTC003 DTC103 DTC203 DTC303 DTC403 DTC503 DTC603 DTC703
13 – <16 DTC004 DTC104 DTC204 DTC304 DTC404 DTC504 DTC604 DTC704
16 – <18 DTC005 DTC105 DTC205 DTC305 DTC405 DTC505 DTC605 DTC705
18+ DTC006 DTC106 DTC206 DTC306 DTC406 DTC506 DTC606 DTC706

 

 

DANS OPE AFDELING KODES / DANCE OPEN SECTION CODES

 

OPE TEGNIEK / OPEN TECHNIQUE

Ouderdom (jare)/ Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/ INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO

TRIO/TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DOO000 DOO100 DOO200 DOO300 DOO400 DOO500 DOO600 DOO700
7 – <9 DOO001 DOO101 DOO201 DOO301 DOO401 DOO501 DOO601 DOO701
9 – <11 DOO002 DOO102 DOO202 DOO302 DOO402 DOO502 DOO602 DOO702
11 – <13 DOO003 DOO103 DOO203 DOO303 DOO403 DOO503 DOO603 DOO703
13 – <16 DOO004 DOO104 DOO204 DOO304 DOO404 DOO504 DOO604 DOO704
16 – <18 DOO005 DOO105 DOO205 DOO305 DOO405 DOO505 DOO605 DOO705
18+ DOO006 DOO106 DOO206 DOO306 DOO406 DOO506 DOO606 DOO706

 

 DANS KONTEMPORÊR/LIRIEKE AFDELING KODES / DANCE CONTEMPORARY/LYRICAL SECTION CODES

 

LIRIEKE TEGNIEK / LYRICAL TECHNIQUE 

Ouderdom (jare)/ Age (years)

STUDIO SOLO/ STUDIO SOLO

INDIVIDUELE SOLO/  INDIVIDUAL SOLO

DUET/DUO

TRIO/TRIO

KWARTET/ QUARTET

KLEIN GROEPE/ SMALL GROUPS

GROOT GROEPE/ LARGE GROUPS

PRODUKSIE/ PRODUCTION

5 – <7 DLS000 DLS100 DLS200 DLS300 DLS400 DLS500 DLS600 DLS700
7 – <9 DLS001 DLS101 DLS201 DLS301 DLS401 DLS501 DLS601 DLS701
9 – <11 DLS002 DLS102 DLS202 DLS302 DLS402 DLS502 DLS602 DLS702
11 – <13 DLS003 DLS103 DLS203 DLS303 DLS403 DLS503 DLS603 DLS703
13 – <16 DLS004 DLS104 DLS204 DLS304 DLS404 DLS504 DLS604 DLS704
16 – <18 DLS005 DLS105 DLS205 DLS305 DLS405 DLS505 DLS605 DLS705
18+ DLS006 DLS106 DLS206 DLS306 DLS406 DLS506 DLS606 DLS706