Art and Photography

KUNS EN FOTOGRAFIE

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE / ADDITIONAL RULES AND GUIDELINES

 

 

1.            Kunswerke mag nie kleiner as 300 X 500 mm wees nie (A3 papier grootte). 

Artwork should not be smaller than 300 X 500 mm (A3 paper size). 

 

2.            Kunswerke moet behoorlik op swart karton gemonteer word, wat ‘n liniaal-breedte aan die kante groter as die kunswerk is.

Artwork should be mounted on black board, which should be a ruler width larger than the art work itself all around.

 

3.            Geen kunswerke mag opgerol of gevou wees nie en pastel en houtskoolwerke moet gefikseer wees.

Artwork should not be rolled up or folded and pastel and charcoal works should be fixed.

 

4.            Die deelnemer se naam, skoolgraad en skool moet duidelik agter op die kunswerk aangebring word.  Die onderstaande voorbeeld kan gebruik word:

The participant’s name, grade and school must be written on the back of the artwork. The following template may be used:

 

Naam en Van / Name and Surname: _______________________________________

Skool / School:  _______________________________________________________

Graad / Grade:  ________________________________________________________

Afdeling Kode/ Category Code:   __________________________________________

Tema / Theme:  _______________________________________________________

 


 

5.            Inskrywingsvorms vir kuns MOET voor of op Vrydag 2 Junie 2017 ingedien word.

Entry forms for art MUST be submitted on or before Friday 2 June 2017.

 

6.            Die kunswerke self moet teen Maandag 7 Augustus 2017 by die sameroepster (Harrismith Hoërskool) besorg word.

The artwork itself must be delivered to the convenor (Harrismith High School) by Monday 7 August 2017.

 

7.            Skole (of deelnemers) moet kunswerke by die sameroepster afhaal teen die einde van die week.

Schools (or participants) should collect artwork from the convenor by the end of the week.

 

8.            Die Komitee sal alles in sy vermoë doen om die artikels met sorg te hanteer, maar aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies of skade nie.

The Committee will treat all artwork with great care, but will not accept liability for any loss or damages.


9.            Daar moet op oorspronklikheid klem gelê word.   Moenie voorskriftelik optree nie – die kind se kreatiwiteit is hier van kardinale belang.

Emphasis is to be placed on initiative. Don’t be prescriptive – the child’s creativity is crucial.

 

10.          Die onderwyser moet die kind bewus maak van verskeidenheid kleur, tekstuur, lyn, vorm, ens. wat hulle kan gebruik.  Leerders moet ook eksperimenteer met unieke kunsstyle soos pointilisme, juxsta-plasing, ongewone oopgpunte, optiese illusies, kunstige collage ens.

The teacher must make the child aware of the variety of colour, texture, line, form etc. that can be used. Learners should experiment with unique art styles such as pointillism, juxtaposing, unusual viewpoints, optical illusions, artistic collage ect.

 

11.          Die kunswerke moet netjies wees.

Artwork must be neat.

 

12.          Elke deelemer mag een kunswerk en/of foto per tema inskryf. 

–  Dus mag voorskool tot Gr 9 ‘n maksimum van twee kunswerke inskryf en/of twee foto’s (een volgens tema en een ope).  

–  Gr 10 -12 mag ‘n maksimum van vier kunswerke inskryf en/of vier foto’s (een elk volgens die drie temas en een ope).

Each participant may enter one artwork and/or photo per theme

–   So pre-school to Gr 9 may enter a maximum of two artworks and/or two photos (one according to the theme and one open).

–  Gr 10 – 12 may enter a maximum of four artworks and/or four photos (one each according to the three themes and one open).

 

13.          Twee-dimensionele Kuns:  Potlood, pastelle, olieverf, waterverf, houtskool, collage, ens. volgens voorgeskrewe temas.

Two-dimensional art:  Pencil, pastel, oil paint, water colour, charcoal, collage etc. according to prescribed themes.

 

14.          Beeldhou:  Tema volgens graad.  Enige medium soos papier, papierpap, seep, gips, draad, ens.

Sculpture:  Theme according to grade.  Any materials e.g. paper, paper mache, soap, plaster of paris, wire etc.

 

15.          Handwerk:  Maak ‘n artikel.  Tema volgens graad.  Enige medium, bv. naaldwerk, batik, loodglaswerk, kwiltwerk, mosaïek, ens.

Handwork:  Make an article.  Theme according to grade.  Any medium, e.g. needle-craft, batik, stained glass, quilting, mosaic, etc.

 

16.          Pottebakkerswerk:  Tema volgens graad. 

Pottery:  Theme according to grade. 

 

17.          Groepsprojek:  Tema van eie keuse. Enige kombinasie van twee-dimensioneel, beeldhou, handwerk of pottebakkerswerk.

Group Project:  Theme of own choice.  Any combination of two-dimensional, sculpture, hand work or pottery.

 

18.          Ope Afdeling:  Deelnemers word beoordeel volgens medium en die standaard van hul kunswerk.  Hul ouderdom word glad nie in aanmerking geneem nie.

Open Section:  Participants will be judged according to the medium and the standard of their art work.  The individual’s age will not be taken into consideration at all.

 

19.          Fotografie:  A4 formaat in swart/wit of kleur gedruk.  Moet gemonteer word op ‘n swart agtergrond wat ongeveer 5 cm breër as die foto is.

Photography:  Printed in A4 format in black/white or colour.  Must be mounted on a black background    5 cm wider than the photograph.

 

KUNS & FOTOGRAFIE KODES & TEMAS / ART & PHOTOGRAPHY CODES & THEMES
 

KUNS / ART

Skool graad/ School Grade

Tema / Theme

2-D KUNS/ 2-D   ART

BEELD- HOU/ SCULP- TURE

HAND- WERK/ HAND- WORK

POTTE-BAKKERS- WERK/ POTTERY

Skool graad/ School Grade

GROEPS-PROJEKTE/ GROUP PROJECTS

VS/PS

Insekte / Insects

F000

F100

F200

F300

VS/PS

F400

1

Onder in die see / Under the sea

F001

F101

F201

F301

1

F401

2

‘n Dag in die sirkus / A day at the circus

F002

F102

F202

F302

2

F402

3

Troeteldiere / Pets

F003

F103

F203

F303

3

F403

4

My gusteling plek / My favourite place

F004

F104

F204

F304

4

F404

5

Dit gee my vlerke / It gives me wings

F005

F105

F205

F305

5

F405

6

Gaan groen / Going green

F006

F106

F206

F306

6

F406

7

Evolusie / Evolution

F007

F107

F207

F307

7

F407

8

Vat ‘n happie / Take a bite

F008

F108

F208

F308

8

F408

9

My refleksie / Reflections of me

F009

F109

F209

F309

9

F409

 10-12

Emosies / Emotions

F010

F110

F210

F310

10

F410

 10-12

Beweging / Movement

F011

F111

F211

F311

11

F411

10-12

“If they can’t have bread, give them cake” – Marie Antoinette –

‘n Welwillende stillewe of teetuin / An indulgent still life or tea garden

 

F012

 

F112

 

F212

 

F312

 

12

 

F412

Ope/ Open

Eie keuse / Own choice

F013

F113

F213

F313

Ope/ Open

F413

 

 

OPE AFDELING / OPEN SECTION

FOTOGRAFIE / PHOTOGRAPHY

KODE/ CODE

Medium / Medium

Skool graad/ School Grade

Tema / Theme

KODE/ CODE

F730

Gemengde Medium/

VS/PS

 

 

 

Mixed medium

1

‘n Sonnige dag / A sunny day

F601

F731

Olieverf/

2

My gunsteling speelding / My favourite toy

F602

 

Oil paint

3

Blomme / Flowers

F603

F732

Waterverf/

4

Vervoer / Transport

F604

 

Water colour

5

Sport / Sport

F605

F733

Potlood/

6

My “mal” gesin / My “crazy” family

F606

 

Pencil

7

Mode / Fashion

F607

F734

Pastelle/

8

Mense in die straat / People in the street

F608

 

Pastels

9

Vasgevang / Captured

F609

F735

Houtskool/

 10-12

Kontras / Contrast

F610

 

Charcoal

10-12

Beweging / Movement

F611

F736

Litografie/

 10-12

Ongewone uitkyk / Unusual viewpoint

F612

 

Lithograph

Ope/  Open

Eie keuse / Own choice

F613