Afrikaans

 

 

 

BYKOMSTIGE REËLS EN RIGLYNE

 

1.         SPRAAK & DRAMA

 

1.1          Alle items is eie keuse, maar moet aan die standaard van die betrokke opvoedkundige vlak voldoen.

 

1.2          Let asseblief op die maksimum tydsbeperking vir elke item.  Dit sluit die opstap en afstap in.  Deelnemers sal gepenaliseer word indien hierdie tyd oorskry word.

 

1.3          Afskrifte van die voordragte wat aangebied word, moet vooraf by die beoordelaarstafel ingehandig word.  Indien meer as een deelnemer dieselfde werk voordra in enige item word slegs een afskrif van die werk vereis.  Afskrifte moenie aan die inskrywingsvorm vasgeheg word nie.

 

1.4          Die getal inskrywings word beperk tot TIEN per item per skool of privaat.

 

1.5          Poësie:  Formele vertolking deur middel van stem en gesig, sonder gebare.

 

1.6          Gedramatiseerde Poësie:  Behels dat die geskrewe woord verlewendig word deur middel van gemotiveerde gebare en bewegings.  Die ruimte moet sinvol benut word.

 

1.7          Prosa:  ‘n Vertelling met karakterisering.  Vertolking deur middel van stem en gesig.

 

1.8          Gedramatiseerde Prosa:  Die geskrewe woord word deur middel van die stem, gelaatsuitdrukking en gemotiveerde bewegings gedramatiseer.  Dialoog moet sterk gekarakteriseer word.  Die ruimte moet sinvol benut word.  Gebruik die balans en diepte van die verhoog.  Geen rekwisiete word toegelaat nie.

 

1.9          Bybelvoordrag:  Voordrag uit die Bybel (enige Afrikaanse vertaling).

 

1.10        Monoloog:  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk, eenbedryf of ‘n verwerkte gedeelte uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word.  Dit is ‘n alleenspraak en die deelnemer bly deurgaans dieselfde karakter.  Deelnemer moet ‘n persoon van eie geslag voorstel.  Kostuum en rekwisiete moet verkieslik gebruik word.

 

1.11        Karakteruitbeelding:  Die voorstelling deur een persoon wat deur middel van woord, gebaar, beweging en gesigspel verskeie karakters uitbeeld. ‘n Samehangende gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosawerk kan gebruik word.  Let wel:  slegs dialoog.

 

1.12        Voordragkonsertprogram:  ‘n Deelnemer moet ‘n program van goeie verskeidenheid en veelsydigheid aanbied.  Hierdie program moet gebalanseerd wees en die klem moet op verskeidenheid, deurlopende tema en wisseling in aanbieding val.  Die program kan bv. soos volg saamgestel word:  liriese gedig, beskrywende prosa, dramatiese monoloog of karakteruitbeelding en ‘n komiese item (poësie, prosa, drama).

 

1.13        Onvoorbereide Lees:  Leesmateriaal sal deur die beoordelaar verskaf word.  Deelnemers word na ‘n aparte lokaal geneem, terwyl die eerste deelnemer optree sal die volgende deelnemer ‘n geleentheid kry om sy leesstuk voor te berei.  Deelnemers sal nie toegelaat word om die lokaal voor of na hul optrede te verlaat nie.  Slegs leerders met goeie leesvaardighede moet ingeskryf word vir die onvoorbereide lees. Leerders moet asseblief hulle skooluniform dra.

 

1.14         Samespraak:  Die dramatiese of komiese voorstelling deur 2 – 5 persone.  ‘n Gedeelte uit ‘n toneelstuk of ‘n verwerking uit ‘n prosaverhaal kan gebruik word.

 

1.15        Spreekkoor:  Slegs een gedig mag voorgedra word en geen gebarespel word toegelaat nie.

 

1.16        Gedramatiseerde Spreekkoor:  Een gedig kan gedramatiseerd aangebied word.  Beweging, kostumering, dekor en grimering, asook bykomende effekte soos beligting, byklanke, musiek, ens. is opsioneel en sal nie bydra tot die finale simbool wat toegeken word nie.  Deelnemers sorg vir eie toneel-benodighede.  Gebruik verhoogbeplanning en vlakke (beweging) – nie net gebare nie.  Minimum 11, maksimum 25 lede.

 

1.17        Poësieprogram:  Die werke van ‘n digter word deur ‘n groep, bestaande uit hoogstens 10 deelnemers, opgevoer.  Elke deelnemer moet naastenby dieselfde gewig in die opvoering dra.  OF werk met ‘n sentrale tema kan opgevoer word deur ‘n groep leerlinge.

 

1.18        Eenbedryf:  Dit moet binne die begripsvermoë en verwysingsraamwerk van die deelnemers val.  Die maksimum speeltyd is 45 minute.  Maksimum van 5 minute word vir die opstel en inkleding van die dekor toegelaat, en 5 minute vir die verwydering daarvan.  Die aantal deelnemers is onbeperk. 

Die stuk wat aangebied word, moet suiwer toneelwerk wees.  Geen sangspeletjies, operette, ens. word aanvaar nie. Elke produksie sorg vir ‘n eie verhoogspan onder die jurisdiksie van die verhoogbestuurder.  ‘n Afskrif van die verhoogbestuurder se teks moet op aanvraag aan die beoordelaars beskikbaar gestel word. 

Deelnemers sorg vir eie dekor en toneelbenodighede.  Die gebruik van beligting, dekor en inkleding dra nie direk by tot die simbool wat deur die beoordelaars toegeken word nie.  ‘n Kleedrepetisie kan met die organiseerders gereël word.

Aansoeke vir opvoerregte moet gerig word aan DALRO, Posbus 31627, Braamfontein, 2017 (telefoon 011 712 8000, faks 086 658 6299, webtuiste: http://www.dalro.co.za).  Die toestemmingsertifikaat moet ‘n week voor die beoordelingsdatum by die organiseerders van Harrismith Eisteddfod ingedien word

 

2.            KREATIEWE SKRYFWERK                  

 

2.1          Deelnemers mag slegs in sy/haar graad inskryf.

 

2.2         Deelnemers mag maksimum een gedig en een opstel inskryf.

 

2.3          Deelnemers moet binne die voorgeskrewe aantal woorde per graad bly. Die aantal woorde moet aan die onderkant van die skryfstuk aangedui word, byvoorbeeld  [220 woorde].  Deelnemers wat nie binne die voorgeskrewe aantal woorde per graad hou nie, sal gepenaliseer word.

 

2.4         Skryfstukke moet netjies, met die hand, deur die deelnemer self geskryf word.

 

2.5         Alle inskrywings moet die oorspronklike werk van die deelnemer self wees. Geen plagiaat mag gepleeg word nie en geen werk mag vertaal word nie.

 

2.6          Alle inskrywings moet deur ‘n onderwyser of tuisonderrig tutor onderteken word om te bevestig dat dit wel die deelnemer se eie werk is. Indien die inskrywing nie onderteken is nie, sal dit ongelukkig nie beoordeel word nie.

 

2.7          Elke inskrywing moet vergesel wees van ‘n amptelike inskrywingsvorm. Hierdie inskrywingsvorm moet met ‘n krammetjie aan die inskrywing geheg word.

 

2.8          Deelnemers se naam en graad moet op die skryfstuk aangedui word.

 

2.9          Kreatiewe Skryfwerk moet voor of op Vrydag 2 Junie 2017 ingehandig word.

 

2.10         Eie Keuse Poësie:  Slegs deelnemers vanaf Graad 8 mag inskryf. Skryf ‘n gedig van minstens 8 versreëls en nie meer as 30 versreëls nie oor ‘n onderwerp van jou eie keuse.

 

2.11          Opstel:  Skryf ‘n opstel oor een van die drie onderwerpe. Deelnemers moet onthou om aandag te skenk aan styl, struktuur en paragraafindeling.

 

 AFRIKAANS – SPRAAK & DRAMA KODES

 

Skool graad POËSIE: Dogters & Seuns  Tyd in min GEDRAMATI-SEERDE POËSIE Tyd in min PROSA Tyd in min GEDRAMATI-SEERDE PROSA Tyd in min BYBEL-VOORDRAG Tyd in min MONO- LOOG Tyd in min KARAKTER-UITBEELDING Tyd in min
VS A000 1                        
1 A001 1 A101 2 A201 2 A301 3 A401 2 A501 3 A601 3
2 A002 1 A102 2 A202 2 A302 3 A402 2 A502 3 A602 3
3 A003 2 A103 3 A203 3 A303 3 A403 3 A503 3 A603 3
4 A004 2 A104 3 A204 3 A304 4 A404 3 A504 5 A604 4
5 A005 2 A105 3 A205 3 A305 4 A405 3 A505 5 A605 4
6 A006 2 A106 3 A206 4 A306 4 A406 4 A506 5 A606 4
7 A007 2 A107 3 A207 4 A307 4 A407 4 A507 5 A607 4
8 A008 3 A108 4 A208 5 A308 4 A408 5 A508 8 A608 4
9 A009 3 A109 4 A209 5 A309 4 A409 5 A509 8 A609 4
10 A010 3 A110 4 A210 5 A310 5 A410 5 A510 8 A610 5
11 A011 3 A111 4 A211 5 A311 5 A411 5 A511 8 A611 5
12 A012 3 A112 4 A212 5 A312 5 A412 5 A512 8 A612 5
Ope A013 3 A113 4 A213 5 A313 7 A413 5 A513 8 A613 6

 

 

Skool graad

VOORDRAG KONSERT-PROGRAM

Tyd in min

ONVOOR-BEREIDE LEES

Tyd in min

SAME- SPRAAK

Tyd in min

SPREEK- KOOR

Tyd in min

GEDRAMATI-SEERDE SPREEK- KOOR

Tyd in min

POËSIE-PROGRAM

Tyd in min

EENBEDRYF  

VS             A900 5          
1 A701 5 A1501   A801 8 A901 5 A1001 5 A1101 7  
2 A702 5 A1502   A802 8 A902 5 A1002 5 A1102 7  
3 A703 5 A1503   A803 8 A903 5 A1003 5 A1103 7 Alle
4 A704 5 A1504   A804 10 A904 5 A1004 5 A1104 7 A1420
5 A705 5 A1505   A805 10 A905 5 A1005 5 A1105 7 45 min
6 A706 5 A1506   A806 10 A906 5 A1006 5 A1106 7  
7 A707 5 A1507   A807 10 A907 5 A1007 5 A1107 10  
8 A708 10 A1508   A808 10 A908 10 A1008 10 A1108 10  
9 A709 10 A1509   A809 10 A909 10 A1009 10 A1109 10  
10 A710 10 A1510   A810 10 A910 10 A1010 10 A1110 12  
11 A711 12 A1511   A811 10 A911 10 A1011 10 A1111 12  
12 A712 12 A1512   A812 10 A912 10 A1012 10 A1112 12  
Ope A713 15 A1513   A813 10 A913 10 A1013 10 A1113 15  

 

 AFRIKAANS – KREATIEWE SKRYFWERK KODES & ONDERWERPE

 

Skool- graad

OPSTEL

OPSTEL

ONDERWERP 1

OPSTEL

ONDERWERP 2

OPSTEL

ONDERWERP 3

Woorde

Skool- graad

EIE KEUSE POËSIE

1

A1301

My beste maatjie

Ek hou van die groot skool

My juffrou

40

1

 

2

A1302

My dag by die sirkus

As my troeteldier kon praat

My lekkerste speletjie

40-60

2

 

3

A1303

My eerste vakansie in die wildtuin OF by die see

Ouma se kombuis OF Oupa se skuur

My gunsteling televisieprogram

80-100

3

 

4

A1304

Die lekkerste dag van my lewe

Die plaaslewe

As ek kon vlieg…

110-130

4

 

5

A1305

My ouma, die Superheld

Ma, ek wil ‘n selfoon hê!

Kattekwaad

130-160

5

 

6

A1306

Dit was so amper-amper

Sepies

Rolmodelle

160-200

6

 

7

A1307

Daai oomblik toe ek wens die aarde sluk my in

As ek ‘n superheld kon wees

Waagmoed

 

200-250

7

 

8

A1308

Die lewe is ‘n reis, nie ‘n kompetisie nie

Toe sien ek hom daar staan…

Drome kan waar word

350-400

8

A1208

9

A1309

Geen plaasboer…geen kos…geen toekoms

Die hart van ons huis

Eendag…

350-400

9

A1209

10

A1310

Kom ek vertel jou my storie

Toekomsdrome

Oogkontak

450-500

10

A1210

11

A1311

Jongmense moet leer om verantwoordelikheid te neem vir hulle aksies

Niks kosbaarder as vriendskap nie

Ek is nie perfek nie, en dis goed so!

500-600

11

A1211

12

A1312

Wie sou die ware swerwer wees;die een wat reis; die een wat lees;die enk’ling op sy slentergang; of elkeen wat na iets verlangof wie?” (Uit:Swerwers, Koos du Plessis)

Koebaai gister, hallo vandag!

Toetse wat jy nié moet dop nie

500-600

12

A1212

Ope

A1313

“Wie sou die ware swerwer wees;die een wat reis; die een wat lees;die enk’ling op sy slentergang; of elkeen wat na iets verlangof wie?” (Uit:Swerwers, Koos du Plessis)

Koebaai gister, hallo vandag!

Toetse wat jy nié moet dop nie

 500-600

Ope

A1213