Adjudication

4.         BEOORDELING /ADJUDICATION

 

4.1          Die beoordelaar se beslissing is finaal en geen deelnemer of belanghebbende persoon mag die beslissing probeer beïnvloed nie.

The decision of the adjudicator will be final and no participant or any other person concerned will be allowed to influence the decision.

 

4.2               Indien die standaard sodanig is, sal punte of simbole soos volg toegeken word deur die beoordelaar:

Pending the standards, marks and symbols will be allocated by the adjudicator as follows:

 

90% & hoër/ higher                       A++                        85% – 89%                       A+

80% – 84%                                       A                                75% – 79%                       B+

70% – 74%                                       B                                 60% – 69%                       C

 

4.3          Die beste deelname per item sal deur die beoordelaar aangewys word.

The best performance per item will be announced by the adjudicator.

 

4.4          Indien die inskrywings in ‘n item, na die beoordelaar se mening, van ‘n te lae standaard is, mag hy/sy weier om enige toekenning te maak.

If, according to the adjudicator, the standard of participation for a specific item is not sufficient, no allocations will be made.

 

4.5               ‘n Beoordelaarsverslag word op die oorspronklike inskrywingsvorm voltooi en kan direk na elke sessie afgehaal word.

An adjudicator’s report will be completed on the original entry form and can be collected at the end of each session.

 

4.6               As die deelnemer klaar is in ‘n afdeling (bv. Musiek – Instrumentaal), word sy/haar beoordelaarsverslae ingedien vir die druk van een samevattende sertifikaat by die rekenaarstasie van daardie lokaal.

After the participant has finished with a category (e.g. Music – Instrumental), the adjudicator’s reports are handed in for printing of one consolidated certificate at the computer centre of that venue.

 

4.7               Slegs een sertifikaat sal per deelnemer uitgereik word in elke afdeling (bv. Musiek – Instrumentaal).  Indien ekstra sertifikate verlang word sal ‘n fooi van R20 per sertifikaat gehef word.

Only one certificate per participant will be issued in each category (e.g. Music – Instrumental).  If extra certificates are reqeusted, a fee of R20 per certificate will be charged.