Participation

3.         DEELNAME / PARTICIPATION

 

3.1               Slegs een inskrywing word per item met ‘n spesifieke kode vir individuele deelnemers toegelaat.

Only one entry is allowed per item with a specific code for individual participants.

 

3.2               Leerlinge mag GLAD NIE onder meer as een skoolgraad deelneem nie. Groepsitems word uitgesluit.

Except for group items, learners may NOT participate under more than one school grade.

 

3.3               Geen deelnemers mag, waar ouderdomsbeperkings is, onder meer as een ouderdomsgroep inskryf nie.  Ouderdom word bepaal op die dag wanneer die Eisteddfod ‘n aanvang neem.

Participants may not enter in more than one age group where age restrictions are stipulated.  Age is determined on the day when the Eisteddfod commences.

 

3.4               Deelnemers moet 30 minute voor die aanvangstyd van hul sessie gereed wees, aangesien voorafgaande sessie(s) moontlik vroeër afgehandel kan word.

Participants should be available at least 30 minutes before the commencement of a section, as time may be saved in previous section(s).

 

3.5               Deelnemers wat nie betyds opdaag nie, mag gediskwalifiseer word.

Participants arriving late may be disqualified.

 

3.6               Tydsduur van items moet akkuraat op die inskrywingsvorm ingevul word en daar moet streng by tydsbeperking gehou word. Tydsbeperking sluit opstap en afstap in.

Duration of an item must be completed correctly on the entry form and participants must strictly stick to these time limits. Time limits include entry and exit.

 

3.7               Waar dit weens onvermydelike omstandighede nodig is om deelnemers in die individuele items te vervang, moet die name voor die aanvang van die sessie aan die beoordelaar oorhandig word.

The necessary replacement of participants in individual items due to inevitable circumstances is to be reported to the adjudicator before the beginning of a session.

 

3.8               Onttrekkings moet, so gou daarvan kennis geneem word, aan die sameroepster deurgegee word.  Die sameroepster moet ook verwittig word van enige onttrekkings op die dag van deelname voordat die spesifieke sessie begin.

The convenor must be informed of withdrawals as soon it is communicated by the participant.  Also inform the convenor of any withdrawals on the day of participation before the start of the specific session.

 

3.9               Spesiale reëls word by elke afdeling aangedui.

Specific rules are indicated at each catagory.