Entry Fees

2.         INSKRYWINGSGELD / ENTRY FEES

 

 

Bedrag / Amount

Individue/Solo Items (Musiek,  Voordrag en Dans) /

Individuals/Solo Items (Music, Drama and Dance)

R30

Kuns (per item) en Kreatiewe Skryfwerk (per opstel) /

Art (per item) en Creative Writing (per essay) 

R30

Duet, Trio, Kwartet (Musiek, Voordrag en Dans) /

Duo, Trio, Quartet (Music, Drama and Dance)

R30 pp

Groepe van 2 – 5 lede (Musiek, Voordrag en Kuns) /

Groups of 2 – 5  members (Music, Drama and Art) 

R30 pp

Groepe van 6+ lede (Musiek, Voordrag en Kuns)/

Groups of 6+ members (Music, Drama and Art)

R200

Spreekkore, Kore en Revuegroepe /

Choral Verse, Choirs and Revue Groups

R200

Klein Groep (5 – 12 Dansers) /

Small Group (5 – 12 Dancers) 

R200

Groot Groep (13+ Dansers) /

Large Group (13+ Dancers) 

R300

Dans Produksie /

Dance Production 

R300

 

2.1          Weens hoë kostes verbonde aan kontantdeposito’s kan inkskrywingsgeld slegs op die volgende wyses betaal word:

Due to high costs associated to cash deposits, entry fees can only be paid by means of the following :

 

a)                   Tjekdeposito / Cheque deposit.

b)                   Elektroniese oorplasing / Electronic transfer.

 

 GEEN KONTANT SAL AANVAAR WORD NIE.

NO CASH WILL BE ACCEPTED.

 

2.2         ‘n Afskrif van die depositostrokie of elektroniese oorplasing moet saam met die inskrywingsvorms en opsommingsvorm aan die Voorsitter gestuur word.

A copy of the deposit slip or electronic transfer should be submitted to the Chairperson together with the entry forms and summary form.

 

2.3               Bankbesonderhede vir tjekdeposito of elektroniese oorplasing:

Bank details for cheque deposit or electronic transfer:

 

HARRISMITH EISTEDDFOD, Standard Bank, Harrismith-tak, rekeningnommer 147 433 568

HARRISMITH EISTEDDFOD, Standard Bank, Harrismith branch, account number 147 433 568

 

2.4          Wanneer ‘n tjekdeposito of elektroniese oorplasing vir meer as een individu se inskrywings gedoen word, moet ‘n opsommingsvorm, wat ook op die webtuiste beskikbaar is, ingevul en saam met die bewys van betaling gestuur word.

When a cheque deposit or electronic transfer is made for more than one individual’s entries, a summary form, also available on the website, must be completed and submitted with the proof of payment.

 

2.5               Inskrywingsgeld word nie terugbetaal nie, tensy die item deur die organiseerders gekanselleer word.

Entry fees will not be refunded, unless an item is cancelled by the organizers.