Entries

1.         INSKRYWINGS / ENTRIES

 

1.1               Die Harrismith Eisteddfod webtuiste is:  www.harrismitheisteddfod.co.za

Indien u nie toegang tot die internet het nie, kan inligting van die Voorsitter verkry word.

The Harrismith Eisteddfod website is:  www.harrismitheisteddfod.co.za 

If you do not have access to the internet, information can be obtained from the Chairperson.

 

1.2               Inskrywings moet op die voorgeskrewe inskrywingsvorms gedoen word soos beskikbaar op die webtuiste.  Die oorspronklike vorms kan per hand ingedien of per koerier gestuur word na:

Entries must be written on the prescribed entry forms available on the website.  The original forms can be submitted by hand or by courier to:

 

Die Voorsitter                                                                                     The Chairperson

Harrismith Eisteddfod                                                                     Harrismith Eisteddfod

Springbokstraat 76                                                                          76 Springbok Street

HARRISMITH, 9880                                                                       HARRISMITH, 9880

 

1.3          Inskrywings mag per faks of e-pos gedoen word, mits die oorspronklike vorms ingedien word soos bo gevra.

Entries may be sent via fax or e-mail, but only if the original forms, as requested above, are submitted.

             Faks / Fax086 589 2530       E-pos / E-mail: info@harrismitheisteddfod.co.za   

 

1.4          Die inskrywingsvorm dien as beoordelaarsverslag.  Werk dus netjies en handig die vorm in ‘n goeie toestand in.

The entry form serves as adjudicators report.  Work neatly and submit the form in good  condition.

 

1.5          Skryf elke item van ‘n deelnemer op ‘n afsonderlike inskrywingsvorm in.  Voltooi die vorm volledig met die korrekte naam en kode van die item, die besonderhede van die stuk en die tydsduur.  Dit vergemaklik die opstel van die program. 

Enter each item of a participant on a separate entry form.  Complete the form fully with the correct name and code of the item, the details of the piece as well as the duration.  It eases compilation of the program.

 

1.6               In geval van ‘n duet, trio of kwartet kan meer as een naam op ‘n enkele inskrywingsvorm ingevul word.  ‘n Sertifikaat word uitgereik aan elkeen van die deelnemers.

In the case of a duo, trio or quartet, more than one name may be entered on a single entry form. A certificate will be issued to each of the participants. 

 

1.7               Met groter groepe en bv. kore of spreekkore moet slegs die getal deelnemers ingevul word.  Een sertifikaat word per groep uitgereik.  ‘n Volledige naamlys mag op die tweede bladsy van die inskrywingsvorm ingevul word en op die rugkant gedruk word.

With larger groups and e.g. choirs or choral verses only the number of participants must be entered.  One certificate will be issued per group.  A complete list of names may be added on page two of the entry form and printed on the back.

 

1.8          Om administrasie te bespoedig, voltooi die verantwoordelike persoon se besonderhede voordat afskrifte van die vorm gemaak word.

To speed up administration, please complete the person responsible’s particulars before copying the form.

 

1.9          Die sluitingsdatum vir inskrywings is Vrydag, 2 Junie 2017.

Closing date for entries is Friday, 2 June 2017.

 

1.10            Skakel die sameroepster van elke afdeling indien daar onduidelikheid bestaan oor ‘n item en die toepaslike kode wat gebruik moet word.

Contact the convenor of each category if there is uncertainty about an item and the appropriate code to be used.

 

1.11        Geen laat inskrywings sal aanvaar word nie. Uitsonderings is onderhewig aan die diskresie van die Eisteddfod-komitee.  GEEN inskrywings sal aanvaar word in die week van die Eisteddfod nie.  Bevestig dus u inskrywing om teleurstelling te voorkom.

No late entries will be considered. Exceptions are subject to the discretion of the Eisteddfod committee.  NO entries will be allowed during the week of the Eisteddfod.  Therefore please confirm your entry to prevent disappointment.

 

1.12            Die finale aanvaarding van inskrywings berus by die Eisteddfod-komitee.

The final acceptance of entries is at the discretion of the Eisteddfod committee.